Slægtsdata side 2 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Nielsen Simon [Mand] f. 14-07-1888 Nr. Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt - d. 03-06-1974 Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Occupation: Gårdmand og kreaturhandelsmand
Simon er født på gården Nørre Agerbækvej 2, Agerbæk

Simon købte sidst i april 1913 i Rodebæk (matr 7a og 7b), Rodebækvej 6, Agerbæk, 50 tdr, mest hede, samt en lang bygning med stald i den ene ende og beboelse i den anden. Sælgerne (Marie og Eske Kristensen) skulle blive boende så længe de levede. Der medfulgte 4 magre køer, som naboerne skiftevis i foråret hver dag hjalp med at rejse op. Desuden var der 2 kalve på 1 år, 2 gamle og magre islandske heste, der dog hurtigt blev byttet ud med et par andre, der kunne trække ploven. Gårdens købesum: 6500 kr. Simon byggede stald i 1913 for 3500 kr og stuehus i 1914 ligeledes for 3500 kr. Vinteren var så mild, at Maren og Simon kunne flytte ind på deres bryllupsdag den 23-4-1914. Laden blev bygget i 1917 for 7000 kr. Da Simon købte gården, var der ned mod engen rester af endnu en gammel gård samt ovne, hvori der var blevet brændt potter. Ejendommen havde i perioden 1868 til 1888 været delt i to. Indermuren i Simons lade blev lavet af sten fra 1868 bygningen. Jorden var mest hede, en del senegræs, begyndende at springe i lyng igen. Alt mark blev pløjet og merglet i løbet af få år og sat i gang med gødning. Der var i 1921 10 gode køer samt 5 heste. Hestene var i god pris under 1. verdenskrig. I oktober 1957 blev gården solgt til Åge Knudsen fra Åstrup sogn for 153.000 kr.

Kilde: Hans Ejler Nielsen, 1989.
60 Aar.
Onsdag den 14. Juli fylder er kendt og anset Mand, Gdr. Simon Nielsen, Rodebæk, 60 Aar.Simon Nielsen er en selvstændig Mand, der selv har bygget sin Gaard og sat Jorden i Kultur, saa den er blevet et godt Aktiv. Han har desuden drevet en Del Handel med Kreaturer. Som interesseret og dygtig Landmand har han været i Bestyrelsen for flere Foreninger.
(Vestkysten?)


Dødsfald
Fhv. gårdejer og kreaturhandler Simon Nielsen, Agerbæk. er død 85 år gammel.
Simon Nielsen var livet igennem en meget aktiv mand. I 1913 købte han en hedelod i Rodebæk og her skabte han en god gård, lod opføre bygninger samt opdyrkede hedejorden med stor flid. Gården drev Simon Nielsen gennem 44 år, men samtidig drev han også en omfattende kreaturhandel.
Simon Nielsen, der for 17 år siden solgte gården og flyttede til Agerbæk, var en mand med mange interesser. Gennem årene deltog han aktivt i flere foreninger og organisationers ledelse, og han var æresmedlem af såvel Agerbæk borgerforening som Ribe Amts Kreaturhandlerforening.
(Vestkysten?)
Change: 5 DEC 2019

Retur til hovedside


Nielsen Hans [Mand] f. 29-01-1842 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt - d. 26-03-1918 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Husmand, Nr. Agerbæk

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Købte i 1874 gaard i Nr. Agerbæk, Nr. Agerbækvej 2, Agerbæk. Byggede lade af kampesten. Byggede ny stald i 1914. Sønnen Jørgen overtog gården ca. 1920.

Kilde
Forfatter: Hans Ejler Nielsen
Kilde: Hans Ejler Nielsen samtaler i perioden 1987-2002

Stempel 8 Rdl. 64 Sk.
Købekontrakt imellem Knud Hansen af Agerbæk og Hans Nielsen af Lintrup, Holsted sogn.
Jeg Knud Hansen af Agerbæk sælger og afstaar herved til Hans Nielsen af Lintrup den mig ifølge Skøde af Juni 1853, tinglæst 22 November s.A. tilhørende Ejendom Matr No 5b i forannævnte Agerbæk. Faaborg Sogn, af Hartkorn 4 Skp 2 Fdk 1 1/4 Alb Gammelskat 4 Rdl 37 Sk. med bygninger og Jorder og øvrige Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende. Handelen er forøvrigt afsluttet paa følgende Vikaar:
1. Jeg forbeholder mig til Ejendom et Stykke Jord af Ejendommens Hovedlod fra sammes nordre Ende over hele Breden indtil en Grøft i Øst og Vest, som danner Sydgrænsen for det af mig forbeholdte Jordstykke, der forøvrigt er udtaget i Kjøberens og Vidners Overværelse. Det udtagne Jordstykke udstykkes paa lovlig Maade snarest muligt og Omkostningerne derved udredes af mig og Køberen hver med Halvdelen.
2. Kjøberen og efterkortmende Ejere har ret til i et Tidsrum af indtil 50 Aar at bjerge til eget Forbrug fornødent Brændsel i den Klynemose som henhører under den af Sælgeren forbe'holdte Del af Ejendommen. Kjøberen der selvfølgelig skal have fornøden Sætteplads og Færdsel i den Anledning, skal kaste ved Siden af, hvor Ejeren kaster. Sælgeren og efterkommende Ejere af denne Parcel have derimod i et Tidsrum af indtil 50 Aar Ret til at kaste Mergel i Kjøberens Ejendon til Brug for Parcellen, i hvilken henseende Sælgeren skal have fornøden Vej. Sælgeren skal tage Mergel ved Siden af, hvor Kjøberen selv kaster.
3. Ejendommen er alt tiltraadt af Kjøberen og staar for hans Regning og Risiko i alle Henseender, navnlig ogsaa i Ildebrandstilfælde.
4. Kjøberen udreder alle Skatter og afgifter af Ejendommen som forfalder efter Tiltrædelsen. Han betaler navnlig ogsaa Skatter og Afgifter af det af Sælgeren forbeholdte Jordstykke, indtil dette paa lovlig Maade har erholdt særskilt Skyldsætning. Hvad han indtil den Tid maatte have udredet deraf godtgøres ham dog, saa snart Skyldsætningen har fundet Sted og Beregning derefter kan ske.
5. Kirke- og Kongetienden der er indkjøbt til Ejendommen uden at nogen Del af Kjøbesummen derfor er udredet, modtager Kjøberen for den Del af Ejendommen Matr No 5b som herved er overdraget ham imod at han udreder Kjøbesummen derfor. Kjøbesummen af Tienden af Matr No 5b udreder Kjøberen og Sælgeren i forhold til det Hartkorn deres Ejendomme erholder.
6. Ejendommen overdrages Kjøberen med Rettigheder og Pligter saaledes som den hidtil har tilhørt mig, og jeg skal hjemle ham det solgte i sin Tid ved Skjøde frit for propendicerende Forhæftelser. Dog bemærkes, at Ejendommen ikke maa tjene til en Hovedgaards Komplettering, og at der paa samme hviler Aftægt til Søren Hendriksen efter Kontrakt af 11 Maj 1848 tinglæst 16 s.M., hvilken Aftægt, der for det stemplede Papirs Skyld ansættes til en Kapitalværdi 750 Rd. Kjøberen skal udrede i det Hele.
7. Kjøbesummen andrager 1000 Rdl skriver et Tusinde Rigsdaler Rigsmønt, der berigtiges derved, at Kjøberen for samme samtidig med at han faar Skøde meddeler Sælgeren Obligation klausuleret saaledes at Summen forrentes med 4 % p.a. fra 11 Juni Termin førstkommende, at den bliver indestaaende hos Kjøberen uopsigelig i 10 Aar fra 11 ds. at regne, at Uopsigeligheden er knyttet til de Betingelser, at Renten erlægges promte til Forfaldstid, at Pantet ikke paadrages Restancer af Skatter og Afgifter- eller Aftægtspræstationer, at Pantet holdes forsikret til fuld Værdi og ikke afhændes, thi i modsat Fald er Kapitalen i et hvert enkelt af disse Tilfælde strax forfalden til skadesløs Udbetaling. Obligationen, hvorved stilles første Pant næst efter Aftægt i den solgte Ejendom med Besætning klausuleres forøvrigt som Obligationer for offentlige Midler.
Foruden ovennævnte Kjøbesum svarer Kjøberen Sælgeren aarlig Aftægt for dennes Livstid som følger:
a. 2 Tdr god og sund Rug, 1 Td god og sund Byg som leveres paa Aftægtstagerens Bopæl med Halvdelen den 1 Maj og den anden Halvdel den 1 November. Naar det yngste af Aftægtstagerens Børn har fyldt sit 14-de Aar bortfalder Halvdelen af de forannævnte Kornvarer. Ligeledes bortfalder Halvdelen af disse Kornvarer for det Tilfælde at mine Børn maatte dø før 14 Aars Alderen fra dødsfaldet at regne. Skulle Aftægtstageren derimod afgaa ved Døden førend det yngste af hans Børn har fyldt sit 14-de Aar, leveres Aftægten for nævnte Kornvarer med det Halve til Børnene indtil det yngste har fyldt sit 14-Aar.
b. Kjøberen skal aarlig pløje og harve forsvarlig 6 Agre (130 ravn lange og 5 Favn brede hver) efter Anvisning og med 2 Dages Varsel af den af Sælgeren forbeholdte Parcel. Han skal pløje og harve Ageren saa mange Gange som det efter Skik og Brug paa Egnen udfordres til det Slags Sæd, som Aftægtstageren ønsker lagt. Den Gjødning, som aftægtstageren samler ved sit Sted skal Aftægtsgiveren aarlig udkøre paa Marken og der aflæsse efter Aftægtstagerens Anvisning ligesom Aftægtsgiveren skal hjemkøre aarlig Aftægtstagerens Steds Avl af Hø og Korn. Kornet naar forlanges, og Høet fra Starup Enge med 2 Dages Varsel. Aftægtsgiveren skal endelig kjøre aarligen inden 1 August 25 Læs Mergel fra Mergelgraven paa hans Ejendom, hvor Aftægtstageren har Ret til at lade samme kaste op til dennes Jorder, hvor han efter Anvisning aflæsser samme. Aftægtstagerens Brændsel af Tørv og Klyne hjemkører Aftægtsgiveren aarlig med 2 Dages Varsel, men dog kun hvad han selv har Brug for.
9. Sælgeren forbeholder sig de to østre Agre Rug til Indbjergning i Aar, samt Afgrøden af den vesterste Kartoffelager ligeledes for i Aar.
10. Saasnart Udstykningen er berigtiget meddeles Kjøberen Skøde paa det solgte imod at han samtidig udfærdiger og meddeler Sælgeren den forannævnte Obligation.
11. Omkostningerne ved denne Kontrakts Udstedelse og eventuelle Tinglæsning med ½ % Afgift udredes af Kontrahenterne hver med det Halve. Omkostningerne ved Obligationens Udstedelse og Tinglæsning betaler Kjøberen derimod alene. For det stemplede Papris Skyld ansættes foranmeldte Aftægt til en Kapitalværdi af 225 Rdl.
Til Bekræftelse under vore Hænder vidnefast p.t. Varde den 10 Juni 1874. Som Sælger: Knud Hansen. Som Kjøber: Hans Nielsen. Til Vitterlighed A Harck. H.Harck.
Skøde.
Da Kjøbesummen er berigtiget overensstemmende med foranstaaende Kontrakts Bestemmelser, saa skøder og aldeles overdrager jeg, Knud Hansen af Agerbæk herved til Hans Nielsen af Lintrup den indbemeldte Ejendom, der efter den af mig til Ejendom forbeholdte Parcel er udstykket og særskilt Skyldsat under Matr No 5e for Hartkorn 2 Fdk 2 Alb nu i Henhold til Ministeriets Udstykningsapprobation af 15 Maj 1875 er skyldsat under 5b og 5f af forannævnte Agerbæk, Faaborg Sogn for Hartkorn henholdsvis 3 Skp 2 Fdk ½ Alb og 1 Fdk 1 3/4 Alb Gammelskat henholdsvis 6 Kroner 75 Øre og 74 Øre med paastaaende Bygninger og øvrige rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende. Kjøberen svarer mig Aftægt saaledes som i foranstaaende Kontrakt bestemt og for denne Aftægt erholder jeg første Prioritet i fornævnte Ejendom næstefter Aftægten til Søren Henriksen, i hvilken Henseende nærværende Dokument tillige vil være at læse. Det solgte skal jeg hjemle Kjøberen paa lovlig Maade fri for projudicerende Forhæftelser, dog skal de i foranstaaende Kontrakt nævnte behæftelser selvfølgelig respekteres af Kjøberen, ligesom jeg ogsaa skal respektere den Klynekastningsret som er reserveret Kjøberen og efterkonmende Ejere i den af mig forbeholdte Parcel Matr No 5e saaledes som nærmere bestemt i foranstaaende Kontrakt. Til Bekræftelse under min Haand vidnefast
p.t. Varde den 9 December 1875. Knud Hansen Til Vitterlighed. A Harck. P.Barner.

For at forebygge misforstaaelse bemærkes, at Kjøbesummen i Følge nærmere Aftale er berigtiget derved, at Kjøberen har overtaget den i min forhenværende samlede Ejendom Matr No 5b i Agerbæk indestaaende Kapital til min umyndige Søn Jeppe Knudsen efter tinglæst Skifteextrakt, stor 500 Rdl eller 1000 Kroner, som han forrenter fra 11 ds med 4 % p.a. samt derved at han for 1000 Kroner har udstedt Obligation til min Søn Hans Christian Knudsen hvilken Obligation han ligeledes svarer 4 % p.a. af fra 11 ds. tinglæses sammen hermed. Endelig bemærkes, at ligesom Kapitalen til min Søn Hans Christian Knudsen under visse forudsætninger efter Obligationens Indhold skal forblive indestaaende hos Kjøberen uopsigelig til 11 Juni 1884, saaledes er det ogsaa ved Handelen en Betingelse at Kapitalen til min Søn Jeppe Knudsen skal forblive indestaaende uopsigelig hos Kjøberen i samme Tidsrum og paa samme Betingelser, som gjælder for min Søn Hans Chr. Knudsen ifølge den til ham udstedte Obligation. Skulle Kapitalen derfor fra min Søn Jeppe Knudsens Side blive opsagt og fordret betalt inden Uopsigelighedsfristen er udløbet skal jeg selv udbetale samme imod at kjøberen giver mig Obligationen for Beløbet, hvilken Obligation blive at klausulerer som Obligationen til min Søn Hans Christian, kun at jeg med Hensyn til Prioritet indtræder i min Søn Jeppe Knudsens Sted.
Til Bekræftelse under min Haand vidnefast
p.t. Varde den 9 December 1875. Knud Hansen Til Vitterlighed: A.Harck P.Barner.

Imod dette Skjødes Tinglæsning vides intet at erindre. Ribe Stiftamt den 11 December 1875. H.Nielsen

Aftægtshæftelse aflyst forsaavidt angaar Knud Hansen 10 Februar 1885 efter Dødsattest fol 434. A.Rosenørn

Aftægtsydelsen aflyst i det Hele 11 December 1888 efter fo1.556. A Rosenørn.
Change: 26 MAR 2006

Retur til hovedside


Olesen Niels [Mand] f. 18-11-1798 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt - d. 08-02-1870 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Gaardmand i Lintrup

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Niels Olufsen var ved folketællingen i 1834 ugift tjenestekarl, 35 år, på en gård i Lintrup (nr 14). Ved Folketællingen i 1845 var han gift gårdmand i Lintrup, 46 år. Han har giftet sig til gård (Nr.1 i Lintrup) og 4 børn Sad senere i aftægt hos sin svigersøn Niels Nissen, se skøde og aftægtskontrakt i vedlagte dokument:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden

Ribe, Malt, Holsted, Lintrup By, , en gaard, 1, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Niels Olesen, 47, Gift, , gaardmand, her i sognet [Holsted]
Dorthea Sine Christensdatter, 44, Gift, , hans kone [Niels Olesen], Aastrup sogn, Ribe amt [Gørding herred]
Christine Hansen, 16, Ugift, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Ane Maria Hansen, 12, -, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Niels-Sine Hansen, 9, -, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Kirsten Nielsen, 6, -, , deres datter [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Hans Nielsen, 3, -, , deres søn [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aftægtskontract

imellem Niels Olesen og Hustru Dorthea Sine Christensen i Lintrup som Aftægtstagere for deres Livstid og deres Svigersøn Niels Nissen som Aftægtsyder oprettet i Anledning af, at Sidetnævnte Dags Dato har faaet Skjøde paa Førstnævntes Gaard i Lintrup.

1) Saalænge Aftægtsfolkene dermed ere tilfredse gaae de paa Mad og Maal med Gaardens Beboere og nyde deres Føde, Klæder og øvrige Fornødenheder sammen og i Forening med dem uden særskilte Aftægtspræstationer, dog at de ere berettigede til for dem selv at benytte Gaardens lille-Døns eller -Stue og erholde daglig leveret et Fad nymalket Mælk for at samle Fløden til deres Kaffe.

2) Naar de derimod ønske at oppebære deres Aftægt bliver denne at svare Saaledes:
Til Beboelse for dem opfører Aftægtsyderen Østen i Gaarden 4 Fag nyt Huus med 9 Alens Bjelker, som indrettes med Loftskud, Vinduer, Dørre og øvrige Indretninger i hver Henseende forsvarligt og ganske efter Aftægtsfolkenes Ønske og Anvisning.-
Aftægtshuset, som stedse i hver Henseende forsvarlig vedligeholdes af Aftægtsyderen, skal være fuldført efter et halvt Aars Varsel.

3) Til Have overlades Aftægtsfolkene et Stk. Jord 20 Alen i Quadrat Østen for Aftægtshuset, som Aftægtsyderen indhegner og altid forsvarlig vedligeholder Hegnet, ligesom Aftægtsyderen aarlig for Aftægtsfolkene graver og dyrker Jorden og leverer den dertil fornødne Gjødning imod at erholde Aske og Affald fra Aftægtshuset.


4) Af Gaardens Indbo udtager Aftægtsfolkene 2 Senge, 1 Kiste, 1 Dragkiste, 1 Spinderok, 2 Stole, 1 Bord, 1 Timeviser, 1 Kakkelovn og andre fornødne Gjenstande, son de maatte ønske at benytte paa Aftægten.

5) Til Ophold bliver aarligt at levere Aftægtsfolkene:
3 Tønder Rug,
6 Skp. Boghvedegryn,
2 Skp. Byggryn,
1 Tønde Byg,
6 Skp. Bygmalt
- leveres med Halvdelen hver 1. Maj og anden Halvdel 1. November.
2 Lpd. (Lispund) godt tørt Flæsk fra Forenden af Siden.
4 Lpd. godt færsk Faare- eller Oxsekjød,
og 6 Pund Talg
- leveres i almindelig Slagtetid imellem November og Juul.
8 Pund Uld med halvdelen 1. Juni og 1. Oktober.
8 Pund uheglet Hør hver 2.Februar.
200 friske Hønseæg med 1 Snees den første Dag i hver Maaned, undtagen Januar og Februar.
11/2 Skp. middel Salt og 1 Pund Humle - hver 1. November.
6 Pund almindelig god Kardustobak leveres med 1 Pund hveranden Maaneds første Dag.
4 Lpd Rughalm til Sengene leveres paa Aftægtsfolkenes Forlangende.
12. Pund Kaffe
og 6 Pund Cikorie
- med 1/3 hver af Aarets Højtider.
6 Kander godt Kornbrændeviin, ligeledes
8 Pund Sukker, nemlig 3 Pund til Juul, 3 Pund til Paaske og 2 Pund til Pintse.
1 1/2 Pund Smør hver anden Maaneds første Dag.
Daglig 1 1/2 Kande nymalket ublandet Mælk, som leveres
med 1 Kande om Morgenen og 1/2 Kande om Aftenen.
4 Pund Svinefedt
1 Td. gode Spisekartofler
-leveres hver Juul.

6) Til Ildebrændsel leveres Aftægtsfolkene aarligt 15.000 Klyne, sorte og graae med hinanden, saaledes som Mosen afgiver dem, samt 4 Læs Tørv á 8 Snese pr. Læs, som alt i rette Bjergningstid graves, røgtes og hjemkjøres, i Stak sættes og tildækkes af Aftægtsyderen.

7) Aftægtsfolkene har fri Adgang til og Benyttelse af Gaardens Brønd. Brygge- og Bageredskaber, deres Korn besørger Aftægtsyderen paa Forlangende til Møllen og malet og hjem igen i Aftægtshuset.

8) Aftægtsyderen skal 2 Gange om Aaret på Forlangende med Hest og Vogn befordre Aftægtsfolkene til Holsted Kirke og tilbage og ligeledes 2 Gange om Aaret, indtil 2 Miles Afstand til deres Familie eller Bekjendte og tilbage efter passende og ønskende Ophold.

9) I Sygdoms og Alderdoms Tilfælde skal Aftægtsyderen gaa Aftægtsfolkene tilhaande med forsvarlig Pleie og Opvartning og paa Forlangende søge Lægehjælp og hente og hjemkøre Præsten. Ved deres dødelige Afgang besørger og betaler Aftægtsyderen deres hæderlige og cristelige Begravelse efter egnens Skik og Brug, imod ved den Sidstes Død at erholde deres Efterladenskaber undtagen deres Gangklæder, hvoraf Mandens tilfalder Sønnen Hans Nielsen og Konens Døttrene til lige Deling.

10) Aftægtsfolkene har Ret til at flytte med Aftægten som da leveres med indtil 2 Miils Afstand fra Gaarden ganske som foran bestemt, dog at hvad der ikke kan flyttes, betales med Penge efter Overenskomst eller uvillige Mænds Skøn og erlægges med Halvdelen 1. Maj og 1. November. De kunde med et halvt Aars Varsel flytte tilbage i Aftægtsleiligheden, og Aftægten bliver da som først bestemt indtil de atter maatte faa i Sinde at flytte og saa fremdeles.

11) Denne Aftægt, der skal erlægges i gode, sunde, forsvarlige Købmandsvarer efter justeret Maal og Vægt og altid skal leveres Aftægtsfolkene i deres Leilighed er for 5 Aar paa anordningsmæssig Maade taxeret til 400 Rdl. og gives første Prioritet i den af Aftægtsyderen i dag tilskjødede gaard i Lintrup, Holsted Sogn med paastaaende Bygninger og tilliggender Eiendomme af Hartkorn under Matr.Nr.l - 2 Tdr. 7 Skp. 2 Frk. Glskat 18 Rdl. 2 Sk. med Kongetiende; hvorved bemærkes at efter Aftægtsyderens Skøde ere nogle Jorder udlejet fra Gaarden.

p.t. Holsted 17. Juni 1863.
Signeret Niels Olesen, Niels Nissen.

Til Vitterlighed: Navne ulæselige

Tingl. = 1 rd. 2 mk.

Porto = 1 - 14 sk.

20% = - 2 -

Gjenp. = - 3 - 12 -

-----------------------------
2 rd. 3 mk. 10 sk.
er to Rigsdaler tre Mark og ti Skilling.
Betalt.

Læst i Retten paa Gjørding Malt Herreders Ting
Fredagen den 19 Juni 1863 og protokolleret Folio 84.
[Sign.] Petersen [?]


Holsted Kirkes Ministerialbog

udviser at Aar 1866 (tresindstyve og sex) den 25 November døde og den 3 December 1866 blev jordet Dorthea Line Christensdatter Aftægtsmand Niels Olesens Hustru i Lintrup, tog Aftægt af Svigersønnen Nis Nissen af Lintrup: gl. 65.- Fremdeles udviser Ministerialbogen, at Aar 1870 (halvfjersindstyve) den 8 Februar døde og den 15 Februar 1870 blev jordet Niels Olesen, Enkemand, Aftægtsmand hos gmd. Niels Nissen i Lintrup, gl. 71 Aar.
Udskriftens Rigtighed bekræftes
Bækbølling Prstg. 3 April 1870. [sign.] C. Krarup
Sognepræst for Føvling Holsted.


Læst til Udslettelse i Gjørding Malt Herreders Ret d. 29 April 1870
og Præsteattesten protokolleret folio 234 i pr. N 27

Gebyr § 80,81 .... 1 rd. [sign.] Petersen
20 % 1 mk. 3 l/5 sk.

--------------------------------------------
1 rd. 1 mk. 3 1/5 sk.
Een Rigsdlr., een Mark og tre 1/5 Skilling. Betalt.[Nedenstående ændringer i aftægtskontrakten er påført med blyant, sandsynligvis efter aftægtskonens død i 1866. Disse ændringer er i afskriftens (papirudgaven) margin til venstre angivet med tallene (1), (2) O.S.V.

(1) 2 Fag til Øst
fælles Arne m.m.
Forstue [overstreget].
(2) 4oo Pd. [Rug]
(3) 80 Pd. [Boghvedegryn]
(4) 25 Pd. [Bygeryn]
(5) 10 Pd. [bygmel]
(6) 100 Pd. [Bygmalt]
(7) 50 Sk. Haandpenge [?]
(8) 50 Pd. godt færsk ...]
(9) 50 Pd. [godt færsk ...]
(10) [slettet]
(11) 4 Pd. [Uld]
(12) [slettet]
(13) 2oo [?]
(14) 25 [Pd?] [middel Salt]
(15) [slettet]
(16) 50 Pd. [Rughalml
(17) [slettet]
(18) 1 Pd. Smør hver anden Søndag.
1 Kd. daglig ....
om Sommeren
1/2 Morgen 1/2 Af ten
Juni, Juli, Aug.
(19) 4....... Jul
1........ Ægge Castanie [?]
(20) 12ooo strøgne [del slettet].
(21) i Hus
(22) Bopæl er i Stuehuset
(23) skal gjælde.
(24) Hus, Have, Wask, Brændsel, Oppasning og levere Halm, Smør og Rsth[?] 65 Kr.
(25) Flytter han anden Gang, bliver han borte.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
S K J Ø D E

Underskrevne Niels Olesen af Lintrup Holsted Sogn tilstaaer at have solgt, ligesom jeg herved skjøder og fuldkommen overdrager til min Svigersøn Niels Nissen, gift med min Datter Kirsten Nielsen, den mig efter Adkomst tinglæst 13 Marts 1840 tilhørende Gaard i Lintrup Holsted Sogn med paastaaende Bygninger og tilliggende Jorder af Hrtk. under Matr.Nr.1 - 2 Tdr. 7 Skp.
2 Fdkr. Glskat 18 rd. 62 sk. med tilhørende Kongetiende.

Og da Kjøbesummen 2000 skriver to Tusinde Rigsdaler er berigtiget skal bemeldte Gaard med Tilhørende og Tilliggende som meldt fremtidig tilhøre fornævnte min Svigersøn Niels Nissen med de samme Rettigheder og Byrder, hvormed jeg selv deraf har været Eier, og er jeg pligtig at hjemle det Solgte paa lovlig Maade.

Det bemærkes
1) Foruden Kjøbesummen skal Kjøberen og Efterkommere nøiagtig præstere Aftægt til mig og Hustru ofter Dags Dato oprettet Kontragt, anslaaet til Værdi 4oo rd.

2) Fra Gaarden ere nogle Jorder udlejede til Jens Gravesen og Poul Jørgensen, oprindelig udleiet til Jeppe Pedersen ved Kontrakt læst 9 Juli 1847, hvilke I,eiemaal Kjøberen respecterer imod at hæve de aarlige Leieafgifter.

3) Kjøberen har allerede overtaget Eiendommen og svarer fremdeles alle deraf faldende Skatter og øvrige Udgifter og Præstationer.
pt. Holsted den 17 Juni 1863 sign. Niels Olesen.

Til Vitterlig:
(underskrifter ulæselige).

Læst inden Retten paa Gjørding Malt Herreders 'I'ing Fredagen den 19 Juni 1863 og protokolleret Folio 84.

sign. (Petersen?).

Tinglæsning 4 rd.

Portoe 15 sk

20% 5 mk.

Gjenpart 1 mk. 14 ''
1/2 Pct. 12 "

---------------------------------------
17 rd. 1 mk. 13 sk

er sytten Rigsdaler En Mark tretten Skilling. Betalt.
Change: 26 MAR 2006

Retur til hovedside


Lind Christen Hansen [Mand] f. 03-05-1821 Ganderup, Fole Sogn, Haderslev Amt - d. 24-06-1889 Åstrup Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Folketællingen 1834

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Gårdejer, Hansholm i Lintrup nord for Holsted

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Købte i 1848 faderens gård, Nebelgaard, matr 3a på 50 Ha. Han solgte den dog senere. Havde ved folketællingen i 1870 gård (Hansholm) i Lintrup med ca. 85 tdr. Se bogen Vorbasse Hedesogns Historie.

Kilde
Forfatter: Hans Ejler Nielsen
Kilde: Hans Ejler Nielsen samtaler i perioden 1987-2002

Kilde
Forfatter: Andersen, Vald.
Kilde: Vorbasse - et hedesogns historie
Kilde: Konrad Jørgensens Bogtrykkeri A/S, Kolding 1963

Change: 12 SEP 2005

Retur til hovedside


Bennetsen Ane [Kvinde] f. 05-04-1830 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 10-02-1912 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Landhusmor
Sidder i uskiftet bo med sønnen Thomas

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 SEP 2005

Retur til hovedside


Kristensen Katrine Marie [Kvinde] f. 27-07-1861 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 01-05-1874 Lintrup, Holsted Sogn

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 SEP 2005

Retur til hovedside


Lind Bendeline Christensen [Kvinde] f. 06-05-1867 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 22-08-1949 Bække, Bække Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 AUG 2008

Retur til hovedside


Lind Hans Christensen [Mand] f. 26-02-1857 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 29-07-1934 Grindsted Sygehus, Grindsted Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Gårdejer, Hansholm i Lintrup nord for Holsted

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 SEP 2005

Retur til hovedside


Lind Jacob Cristensen [Mand] f. 10-12-1858 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 16-05-1946 De Gamles Hjem i Agerbæk

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Skifter navn til Lind i 1906 (Kirkebogen for Vejrup Sogn)
Change: 15 AUG 2012

Retur til hovedside


Lind Søren Peter Cristensen [Mand] f. 17-02-1863 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 07-12-1945 Godset Iselingen ved Vordingborg

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Godsejer Iselingen ved Vordingborg

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Property: Iselingen ved Vordingborg

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Søren Peder blev født i Nebel, Vorbasse sogn den 17. februar 1863. Han blev døbt i Vorbasse kirke den 6. april, og hans faddere var: "Ane Riisbøl Jørgensen, Thomas Hansen og Hustru Marie, Gaardmand Hans Christensen, alle af Vorbasse Sogn. "
Min fætter Hans Ejler Nielsen mener, at Søren Peder var på landbrugsskole på Sjælland i sine unge dage, hvorfra han kom til Lolland. Her blev han gift med Karen Hansine Pedersen, født i Rodledshuse i Våbensted sogn den 19. oktober 1858, datter af husmand Peder Eilertsen og Else Hansdatter. Min far har fortalt, at hun var mejerske. De boede en overgang i Maribo, for der er deres børn født, og Søren Peder var mejeriejer, men hvor vides ikke.
Den 11. august 1905 får Søren Peder skøde på Vindebygaard i Vindeby sogn på Lolland. Gården havde et samlet areal på 186,5 ha, deraf 163,3 ha ager, 11 ha eng, 7,7 ha skov, 2 ha rørskær og 2,5 ha have og gårdsplads. Han betalte 265.000 kr for gården, men allerede i 1907 solgte han den igen for 285.000 kr.
I 1908 købte han gården "Storehedinge Hovedgård" for 358.000 kr. Gården ligger inde i selve Store Heddinge. Den havde et samlet areal på 227 ha, deraf 2,2 ha skov og resten ager. Han ændrede gården navn til "Louisenborg", og i de følgende år solgte han en del jord fra til byggegrunde. I 1919 solgte han så gården for 880.000 kr.
I årene 1919-1923 ved jeg ikke, hvad han foretog sig, men den 15. maj 1923 fik han skøde på hovedgården "Iselingen" ved Vordingborg. Denne gård havde et samlet areal på 403,2 ha, deraf ca. 276 ha ager, 106 ha skov, 11 ha eng og mose og 10,5 ha have, park og gårdsplads. Prisen på gården var 925.000 kr, hvoraf Søren Peder betalte kontant ca. 275.000 kr. Ejendommens bygninger bestod af hovedgården "Iselingen", Ørslev kirke, samt 7 huse.
Søren Peter Lind og Karen Hansine Pedersen oprettede i 1922 et testamente.
Karen Hansine døde af en hjerneblødning den 11. februar 1932 på Iselingen. Hun blev begravet den 18. februar på Storehedinge kirkegård ved siden af sønnen, Ejler Aksel Lind. Søren Peder Lind døde den 7. december 1945. Han blev brændt og urnen nedsat på kirkegården i Ørslev.
Min fætter, Hans Ejler Nielsen oplyser efter hans far, Simon Nielsens fortælling:
"Jacob og Thomas var vist de eneste, Søren Peder stod i brevveksling med. Han skrev gerne til Jacob, og i samme konvolut var der så et brev til Thomas. Søren Peder var nærig, og på denne måde kunne han spare porto. Han var dog ikke mere nærig, end at han ofte sendte penge til Thomas, der altid var fattig. Da der engang kom brev til Jacob, spurgte en bekendt, om der så var brev til Thomas også. "Ja, det var der, men jeg fik ikke lov at se brevet," svarede Jacob.
Søren Peders kone var mejerske, vistnok fra Lolland. De havde først en stor gård ved Hedehusene, har Kathrine Bennetsen, hans niece, fortalt. Denne gård solgte han og tjente 275.000 kr på det. Så købte han "Iselingen" ved Vordingborg af slægten Hammerich. Hans datter Elly blev gift med O. Bille.
Jacob og Thomas besøgte ham engang, vist nok før krigen. De rejste med tog til Vordingborg og gik så ud til gården, men det var Søren Peder meget utilfreds med. De skulle være kommet standsmæssigt til godset, og de kunde jo bare have ringet til ham, så havde hans privatchauffør hentet dem på banegården i Vordingborg.
En dag skulle de ud for at tage bedriften i øjesyn, og de traf et par mænd, der stod og tærskede med plejl. De stod så lidt og så på dem, og Søren Peder sagde til den ene af karlene, at han syntes ikke der var slag nok i plejlen. "Det kender godsejeren nok ikke noget til" svarede karlen. Så trak Søren Peder jakken af, tog plejlen og gav sig til at tærske, så det forslog. Nå, karlen kunne jo ikke vide, at godsejeren havde været daglejer, da han var 24 år gammel.
Så kom de ind i stalden, og der stod en ko og løftede på det ene ben. Thomas mente, Søren Peder skulle gå ind for at ringe efter dyrlægen. "Nej, det skal jeg ikke. Det har jeg både en overfodermester og en inspektør til at tage sig af. Det undrede de to brødre sig over, men de havde jo heller ikke før været på en gård med over 100 køer, det var utænkelig i Vestjylland i 30-erne.
Når Søren Peder enkelte gange var i Vestjylland., kørte han i egen bil med privatchauffør, og han boede hos broderen Hans Lind i huset i Bramming. I et brev Søren Peder skrev, da tyskerne var kommet til Danmark, stod der: "Sænk dog det forbandede pak deres skibe i Storebælt".
Selv om Søren Peder var nærig, så lånte han dog Thomas Linds søn, Carl, 5000 kr til at studere til præst for, og da Carl havde bestået eksamen, eftergav han ham gælden."
Jeg husker selv, at bedstemor, Maren Christensen engang fik besøg af Søren Peder. Vi børn blev klædt i vores bedste tøj, men fik streng besked på ikke at nærme os den fine gæst. Vi fik dog set både ham selv og hans bil, og jeg tror nok, det var bilen, der imponerede os mest.
Testamente
Vi underskrevne Ægtefæller, fhv. Godsejer Søren Peter Lind og Hustru Karen Hansine Lind, født Pedersen, af Storehedinge opretter herved saalydende

Testamente
I
Skulde jeg, Søren Peder Lind, afgaa ved Døden før min Hustru, og der findes Livsarvinger af vort Ægteskab, da tillægger jeg hende den samme Ret til at forblive hensiddende i uskiftet Bo med vore fælles myndige og umyndige Livsarvinger, som efter Loven tilkommer mig, saafremt jeg overlever hende.
II
Skulde der, naar en af os afgård ved Døden ikke findes Livsarvinger af vort Ægteskab, da skal den længstlevende være den førstafdødes eneste Arving.
III
Vi bestemmer herved, at ved den længstlevendes Død skal vor Datter, Elly Lind - eventuelt hendes Livsarvinger - arve alt, hvad vi efterlader os.
Men skulde vor Datter være afgaaet ved Døden før den længstlevende af os uden at efterlade sig Livsarvinger, saa skal alt, hvad der findes i Boet ved den længstlevendes Død, deles lige imellem mine, Søren Peder Linds Arvinger efter Loven og min Kone, Karen Hansine Linds Livsarvinger efter Loven, efter de Arveforhold, som finder Sted ved den længstlevendes Død.
IV
Saafremt vor Datter er i Live ved den længstlevendes Død, skal en Kapital paa 200.000 Kr af den hende ved den længstlevendes Død tilfaldende Arv baandlægges under Overformynderiets Bestyrelse til Rentenydelse for hende, saalænge hun lever. Renterne af Kapitalen skal udbetales vor Datter i de halvaarlige Terminer mod hendes egenhændige Kvittering, udstedt for hver enkelt Termin.
Den baandlagte Kapital og Renterne deraf skal være og forblive vor Datters Særejendom, udenfor Formuefællesskabet med hendes eventuelle Ægtefælle og skal være unddraget af Forfølgning fra Kreditors Side.
V
Vi bestemmer endvidere, at den i Post 4 foran anførte Kapital paa 200.000 Kr ikke skal indsættes i Overformynderiet i kontante Penge, men den skal anbringes der i solide 4½ % Kreditforenings- eller og Kreditkasseobligationer, saaledes at der kun anbringes Obligationer af paalydende Værdi 200.000 Kr, uden Hensyn til Obligationernes Kursværdi.
Den anførte Kapital skal saavidt muligt udlægges vor Datter i de Kasseobligationer, som forefindes i Boet (tilstrækkeligt af saadanne Obligationer suppleres) ved den længstlevendes Død, men skulde der ikke i Boet forefindes tilstrækkeligt af saadanne Obligationer suppleres Beholdningen ved Indkøb. I Tilfælde af Udtrækning af de baandlagte Obligationer foretages der nyt Indkøb af saavidt muligt Obligationer af samme Serie som de Udtrukne.
De baandlagte Obligationer forsynes med fornøden Prohibitivpaategning.
VI
Dette Testamente underskriver vi i Overværelse af Notarius publicus, i hvis Embedsprotokol det vil være af indføre med den Retsvirkning, at en Udskrift deraf skal være lige saa gyldig som Originalen.
Storehedinge, den 3die Juli 1922.
P. Lind Signe Lind

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 SEP 2005

Retur til hovedside


Lind Jørgen Christensen f. 13-09-1865 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 31-01-1892 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Mølleforpagter

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 SEP 2005

Retur til hovedside


Kristensen Kristian Marius [Mand] f. 25-03-1869 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt - d. 06-06-1933 Amtssygehuset i Århus

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Gårdejer

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 SEP 2005

Retur til hovedside


Kristensen Niels Bennetsen [Mand] f. 05-09-1855 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 11-11-1931 Sct. Josefs Hospital i Esbjerg

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Husmand, gårdejer i Åstrup Sogn

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 15 MAR 2020

Retur til hovedside


Olufsen Oluf [Mand] f. 10-09-1748 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt - d. 1811 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1787

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Fæstebonde/gaardmand: 1787

Kilde
Kilde: Folketællingen 1787

Hvor ligger gården nu? Kan det være Faurskouvej nr. 31?? Død jan. 1811

J.C. Frederiksen: Holsted Sogns historie, side 129:


Udskiftning 1794 for Favrskov Beboere.
______________________________________

Nr. 1, Christian Nielsen 1 Td. 5 Skp.
Nr. 2, Ole Olsen 1 Td. 5 Skp.
Nr. 3, Søren Svendsen 1 Td. 5 Skp. 2 Fdk. 1 1/3 Alb.
Nr. 4, Laust Lautsen Skytte 1 Skp. 2 1/2 Alb.

der alle var fæstere under Mads Christensen i Holsted

Ved FT 1787 var Oluf Olufsen han fæstebonde i Faurschou. Konen kaldes Kirsten Nielsdatter født ca 1759 (Navnet er måske noteret forkert)
Ved FT 1801 var han bonde og gaardmand. Konen kaldes nu Kirsten Michelsdatter 43 år stadig 1. ægteskab!! (samme fødeår ca. 1758)

Folketælling 1787:
__________________

Samtlige personer i husstanden Ribe, Malt, Holsted, Fauerschou Bye, , , 2, FT 1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Oluf Olufsen, 40, gift, Husbonde, Fæstebonde og Gaardbeboer,
Kirsten Nielsdatter, 28, gift, Madmoder, ,
Annekirstine Olufsdatter, 5, -, Barn af 1. ægteskab, ,
Mikel Olufsen, 2, -, Barn af 1. ægteskab, ,
Kirsten Hansdatter, 17, ugift, Tieneste Pige, ,
Anne Kirstine Frederiksdatter, 80, enke, Husbondes Moder, Aftægtskone,Folketælling 1801:
__________________

Samtlige personer i husstanden Ribe, Malt, Holsted, Faurschou, , , 2, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Oluf Olufsen, 52, Gift, huusbonde, bonde og gaardmand,
Kirsten Michelsdatter, 43, Gift, hans kone [Oluf Olufsen], ,
Michel Olufsen, 15, Ugift, deres barn [Oluf Olufsen & Kirsten Michelsdatter], ,
Oluf Olufsen, 12, -, deres barn [Oluf Olufsen & Kirsten Michelsdatter], ,
Laurids Olufsen, 8, -, deres barn [Oluf Olufsen & Kirsten Michelsdatter], ,
Peder Olufsen, 4, -, deres barn [Oluf Olufsen & Kirsten Michelsdatter], ,
Niels Olufsen, 2, -, deres barn [Oluf Olufsen & Kirsten Michelsdatter], ,

Kilde
Forfatter: Jens Chr. Frederiksen
Kilde: Historiske efterretninger om Holsted Sogn (Malt Herred) samt træk fra nutiden
Kilde: Holsted : Pedersen, 1931. - 276 sider : ill.

Change: 12 FEB 2004

Retur til hovedside


Lauridsdatter Mette [Kvinde] f. 30-03-1794 Fåborg Sogn, Ribe Amt - d. 03-06-1868 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Occupation: Landhusmor
Født på gården Krosvinget 3, Fåborg
Change: 10 APR 2001

Retur til hovedside


Hansen Hans [Mand] f. 12-11-1819 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt
Change: 7 OCT 2002

Retur til hovedside


Hansdatter Marie [Kvinde] f. 20-01-1824
Change: 24 APR 2002

Retur til hovedside


Hansen Morten [Mand] f. 16-6-1830
Change: 21 APR 2002

Retur til hovedside


Hansen Ane [Kvinde] f. 09-03-1840 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt
Skudsmålsbog
Change: 24 APR 2002

Retur til hovedside

Hansen Laurids [Mand] f. 14-4-1826
Change: 21 APR 2002

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen