Slægtsdata side 102 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Ingerslev Vita Johanne Augusta [Kvinde] f. 1904

Change: 25 NOV 2009

Retur til hovedside


Knudsen Hans Aagesen [Mand]
Change: 22 OCT 2004

Retur til hovedside


Knudsen Kirsten [Kvinde]
Change: 22 OCT 2004

Retur til hovedside


Knudsen Knud Lausten [Mand]
Change: 22 OCT 2004

Retur til hovedside


Knudsen Karen Charlotte [Kvinde]
Change: 22 OCT 2004

Retur til hovedside


Jensen Juhl [Mand]
Change: 22 OCT 2004

Retur til hovedside


Jørgensen Peder [Mand]
Residence

Kilde
Forfatter: Johs. Lind
Kilde: Hjemmeside: Johs. Lind

Change: 22 OCT 2004

Retur til hovedside


Tyboe Christen Pedersen [Mand] f. XX-09-1692 - d. 16-02-1775 Ravning, Kalvslund Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Forfatter: Johs. Lind
Kilde: Hjemmeside: Johs. Lind

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Forfatter: Johs. Lind
Kilde: Hjemmeside: Johs. Lind

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Velbevaret gravsten i Kalvslund kirke (Se foto)
Den øverste del af teksten er læsbar:
"HERUNDER HVILER DET JORDISKE AF CHRISTEN PEDERSEN AF RAVNING SOM DØDE ANNO 1775 D. 16 FEBR. HANS ALDER 82 ÅR 5/12 TILLEGEMED HANS ELSKELIGE HUSTRUE BODEL CHRISTENS SOM DØDE ANNO [tomt felt til datoen]. HENDES ALDER [tomt felt til alderen]."

Herefter er stenen så medtaget, at det er vanskeligt at læse. Måske fortsætter den således:
Her hviler ...
...
... minde ...
...

I Danmarks Kirker, Ribe Amt, s. 3367 - 68 beskrives en engel øverst og nederst den hvilende frelser med timeglasset. Endvidere angives, at den nederste halvdel er et ulæseligt gravvers. Det stemmer ikke alt for godt med de tre ord, som jeg læser på stenen.
-------------------------------------
Kalvslund Kirke. Gravminder:
Der er en gravsten opsat mod våbenhusets østvæg i Kalvslund Kirke fra omkring 1775. Den er sat over Christen Pedersen af Ravning med hustru Bodel Christens. Der ud over er der en gravramme fra omkring 1655, der er opsat imod våbenhusets østvæg. Den er sat over Poul Jensen Bartskær, om hvem det fortælles, at han forbandt Christian IV under søslaget ved Femern i 1644, hvor kongen mistede et øje. Poul Jensen havde læst kirurgi i sin ungdom, men måtte ud af landet flygte som følge af et begået mord. Han kom tilbage, da flåden manglede folk, og han fik tjeneste som matros. Som tak gav Chr. IV ham en gård i Villebøl. Han ligger sammen med sin hustru.
Kilde: Danmarks Kirker, Ribe Amt, udgivet af Nationalmuseet. Ribe Amt ved Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen og Mogens Vedsø under medvirken af Sissel F. Plathe. V bind. Ikast 2003, side 3367 f.,
-------------------------------------
"Kalvslund sogn har vore forfædre sikkert kun haft tilknytning til i to generationer. Herfra kom Christen Christensen, der var født i byen Ravning, men ved giftermål med Juhl Jensens enke blev gårdmand i Københoved i Skrave sogn, hvor han almindeligvis gik under navnet Christen Ravning. Hans far hed Christen Pedersen, men blev kaldt Christen Tyboe, og det navn tyder jo på, at han havde sin oprindelse nordpå. Det var almindeligt, at unge folk i Jylland drog sydpå til "det holstenske" for at tjene i nogle år, og nogle af dem blev der naturligvis."
Kilde: Johannnes Lind, Carl August Linds forfædre, side 29.
-------------------------------------
På RibiWiki.dk nævnes, at Christen Pedersen Tyboe havde gården "Gammel Aagaard" i Ravning i fæste 1719-1761, men der angives dog ingen kilder til denne oplysning. Endvidere at Peder Christensen Tyboe (sikkert faderen) havde den i fæste 1698 - 1719, efter at den havde været ødegård. "Peter Christensens gård i Ravning var 1708 en ½ gård på 3 otting, tidligere ejendomsgård, 12 fag stuehus og 15 fag lade (8+7 fag). Konen levede 1715, men senest 1719 var de døde.", citat fra RibeWiki. Kilden er ikke angivet.

Kilde
Forfatter: Johs. Lind
Kilde: Hjemmeside: Johs. Lind

Uddrag fra Johannnes Lind: Carl August Linds forfædre:

Kalvslund kirkebog godtgør, at der i Ravning var en Christen Tyboe, der fik de børn, der er noteret nedenfor (bortset fra Peder). - Det, som nu skal bevises (eller sandsynliggøres), er, at denne Christen Tyboe er fader til Christen Ravning (42). - Om denne har vi tidligere sandsynliggjort, at han må være identisk med Skyld- og
Pantebogens Christen Christensen. Et af argumenterne var, at kirkebogens Christen Ravning lod to af sine børn døbe Juhl, hvilket netop er navnet på den, som Christen Christensen overtog gården efter. Et andet argument var, at Skyld- og Pantebogens Christen Christensen har optrådt som formynder sammen med Søren Christensen af Hygum, der har skrevet sig selv som Søren Christensen Ravning. Dette sandsynliggør, at de to var brødre, begge fra Ravning. Og deres formynderskab gjalt børn af Morten Nissen af Hjortvad, som var gift med Sindet Christensdatter. Nu har vi tre af de navne, som findes i Christen Tyboes børneflok. - Dernæst finder vi, at Søren Christensen har været formynder for Peder Iversens stedbørn i Ravning. Denne var blevet gift med enken efter Niels Christensen i Ravning, igen et navn fra børneflokken. Søren Christensen var denne gang formynder sammen med Peder Christensen af Årup. Denne kender vi ikke som barn af Christen Tyboe ifølge kirkebogen, men vi finder ham som fadder for både Sindet og Karen Christendatters børn. Så har vi fundet en forbindelse mellem samtlige
de navne, der forekommer i Christen Tyboes børneflok, undtagen Jeppe. På det grundlag antager jeg, at det er Christen Tyboe, der er fader til dem allesammen, og altså også til Christen Ravning (42). - Herefter skal jeg sandsynliggøre, at Christen Tyboe er identisk med Christen Pedersen: Kirkebogens begravelsesregister nævner ikke nogen Christen Tyboe, der kan være identisk med faderen til ovenstående børneflok, men nævner derimod en Christen Pedersen af Ravning, der døde 1775. Ligeledes har jeg ikke i jordebøgerne fundet nogen Christen Tyboe i Ravning, men derimod en Christen Pedersen, og denne overlod i 1760 sin gård til sønnen Niels. Samme Niels døde allerede i 1761 efter at have været gift siden 1756. Og nu er vi så heldige at have et notat i tingbogen om, at Christen Pedersen af Ravning frabeder sig at være formynder for sine børnebørn, idet han i stedet indstiller sine to sønner Peder Christensen af Årup og Søren Christensen af Brøstrup. - Altså må Søren Christensens fader, der hidtil har været bestemt som Christen Tyboe, være den samme som Christen Pedersen. Og det er så også navnet
på faderen til Christen Ravning.
At moderen (85) kaldes Bodil, skyldes, at kirkebogens fadderlister kender en Boeld Tyboes, en Boeld Christens og en Boeld Christen Tyboes, alle af Ravning.

Kilder:
Frøs og Kalvslunds herreders skyld- og panteprotokol 1747-90, s. 517:
Debitor Niels Christensen besidder af 1/2 fæstegård i Ravning.
Creditor Christen Pedersen af Ravning lader protokollere en mellem ham og hans søn Niels Christensen oprettet af... og aftægtskontrakt de dato 18. sep. 1760 .... Henvisning til bibogen side 612-613 (som er delvis ulæselig).
Peder Iversen nævnes som næste besidder af gården. Der er den 19/10 1763 protokolleret en panteobligation. Henvisning til bibogen s. 688-89.
Protokolleret d. 11. januar 1764: kreditorerne Peder Christensen af Årup og Søren Christensen af Brøstrup som formyndere for Peder Iversens stedbørn, lader protokollere en mellem dem og debitor sub dato Hygum ting d. 9. sept. 1762 oprettet skifteforretning, hvorefter debitor skal give sine stedbørn, sønnen Christen Nielsen 100 mk. lybsk og datteren Bodil Nielsdatter 60 mk. Henvisning til bibogen s. 697.
Bibogen:
Side 688-89 (delvis ulæseligt):
"Da det haver behaget (Gud) ... mig Anna ........ Ravning udi enkestand ............ andet ægteskab med Peder Iversen af Brøstrup .......... Christen Nielsen, 2 år ........ (Underskrevet Hygum ting den 9. sept. 1962, Anna Thomasdatter, Thomas Jørgensen, Peder Christensen, Peder Iversen, Søren Christensen).
Haderslev amt, jordebog 1737 for Frøs og Kalvslunds herreder:
Gårdene i Ravning:
(1). Knud Anchersen, Niels Hollensen, Jens Jensen og Peter Jensen, som giver hver 3 rdl. 12 sk.
(2). Christen Petersen, som giver 8 rdl. 16 sk. 6 d.
(3). Hans Jensen, olim Niels Paulsen, som giver 8 rdl. 16 sk. 6 d.
Gudsnap:
Niels Thøgersen, Lauge Sørensen, Peter Nielsen og Niels Petersen, som giver ialt 8 rdl. 27 sk.
Kiel-revers, CI,414: Hauptbuch über Calslund und Frösharden pro 1741:
Bog over landgilderestancer til ultimo 1740.
Ravning:
Christen Petersen
Hans Jepsen, olim Niels Poulsen
Skrave sogn: kun Langetved fundet
Frøs og Kalvslund herreders tingbog 1755-67:
1761, fol. 280b:
Fremstod for retten Christen Pedersen af Ravning, som skulle have været indsat til formynder for sin afdøde søns børn ved navn Christen og Bodil Nielsdatter af Ravning, men som han var sygelig og gammel, bad han, at han for samme værgemål måtte vorde forskånet, og foreslog derimod sine sønner Peder Christensen af Årup, som han bad måtte blive indsat som formynder for sin sønnesøn Christen Nielsen, og til formynder for pigen Bodil Nielsdatter Søren Christensen af Brøstrup.
Haderslev amt, Fæste- og brøderegister for Frøs og Kalvslunds herreder:
1762: Peder Iversen fæster sin formand afdøde Niels Christensens halve fæstegård i Ravning, da han sig efter foregående skiftekontrakt af 9/9 1762 til enken på stedet har indfriet. Efter fæstebrev af 18/6 1761 har Niels Christensen givet 2 rdl. 24 sk. i indfæstning. Peder Iversen giver det samme.
Change: 9 AUG 2012

Retur til hovedside


Christensdatter Bodel [Kvinde] f. 1688 - d. 15-09-1776 Kalvslund, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Velbevaret gravsten i Kalvslund kirke
Change: 7 AUG 2012

Retur til hovedside


Grib Ytte Dorothea Marie [Kvinde] f. 14-09-1761 Rudkøbing - d. 24-06-1838 Handbjerg Hovgård

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 4 NOV 2004

Retur til hovedside


Skow Mogens Chr. [Mand] f. 1745 - d. 26-10-1818 Volstrup

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Occupation: Volstrup

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


de Linde Henrik [Mand] f. 1782 - d. 1858

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Property: Handbjerg Hovgård: BET 1808 AND 1846

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Blev den sidste Linde-ejer af Handbjerg Hovgård.
Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


de Linde Adam [Mand] f. 1785 - d. 1833

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 24 OCT 2004

Retur til hovedside


de Linde Øllegaard Sophia [Kvinde] f. 08-09-1788 Møltrup - d. 10-03-1833 Handbjerg Hovgård

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 4 NOV 2004

Retur til hovedside


de Linde Magnus Christian [Mand] f. 07-11-1792 Møltrup - d. 02-03-1866 København

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 4 NOV 2004

Retur til hovedside


de Linde Jens [Mand] f. 25-04-1799 Møltrup - d. 28-06-1848 Ålborg

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 4 NOV 2004

Retur til hovedside


Beyer Mads Jessen [Mand] f. 18-04-1845 Kærbølling - d. 09-04-1863
Change: 28 OCT 2004

Retur til hovedside


Freudendal Margrethe Cecilie [Kvinde] f. 01-05-1849 Rejsby - d. 05-05-1849
Change: 28 OCT 2004

Retur til hovedside


Freudendal Margrethe Cecilie [Kvinde] f. 03-01-1851 Rejsby
Change: 28 OCT 2004

Retur til hovedside

Freudendal Johan Jørgen [Mand] f. 28-10-1853 Rejsby

Kilde
Kilde: Rootsweb

Change: 28 OCT 2004

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen