Slægtsdata side 106 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


de Linde Christen [Mand] f. 1720 - d. 1756

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Loss Maren Jørgensdatter [Kvinde]
Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Hvass Jørgen [Mand]
Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Fischer Christian [Mand] f. 1689 Silkeborg Slot - d. 01-06-1774 Allinggaard, svostrup Sogn, Viborg Amt
Occupation: Allinggaard, Svostrup Sogn, Viborg Amt

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 21 APR 2018

Retur til hovedside


de Poulsen Marie Kir. [Kvinde] f. 1701 - d. 1736
Change: 21 APR 2018

Retur til hovedside


Sylvester Adolph Siegfried [Mand] f. 1792 Ålborg - d. 12-05-1856 Hjørring

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Jermiin Helene [Kvinde] f. 1792 Mosbjerg

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Jermiin Henrik [Mand] f. 1785 Ålborg - d. 13-09-1863

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 9 AUG 2018

Retur til hovedside


Theil Jacobea Christiane [Kvinde] f. 15-02-1789 Torstedlund, Årestrup, Aalborg Amt - d. 19-07-1862 Nr. Sundby

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 19 DEC 2007

Retur til hovedside


Seerup Karen Christensdatter [Kvinde] f. 08-07-1787 Venø Sogn, Ringkøbing Amt - d. BEF 1801

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 9 FEB 2018

Retur til hovedside


Seerup Henrik Christensen [Mand] f. 21-06-1788 Venø - d. 17-11-1843

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: 1795
Event: BET 1795 AND 1798
Event: BET 1798 AND 1801

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Education: discipel i Ålborg latinskole: 1801
Occupation: Sognepræst Gjerding og Blenstrup Menigheder i Viborg Stift: 19-05-1820
Occupation: Sognepræst i Mariager: 09-04-1828
Occupation: Sognepræst i Borre på Møen: 16-10-1838
Seerup Henrich Christensen fd. 21de Juni 1738 paa Øen Venø under Ribe Stift hvor Hans Fader Christen Seerup (der døde tidlig fra Sønnen) var Landmand og givt med MC Svane Jermiin (en Datter af Dr. med. Henrik Jermiin og Anna Sophie Barbara Eicardt). - Han besøgte i 6 Aar Cathedralskolen i Aalborg; afgik derfra til Universitetet 1806 og absolverede i Juli 1811 den theologiske Embeds examen (Laud.); blev derpaa Huslærer hos Major (siden Kammerherre) J.U. Bruun de Neergaard paa Svenstrup i Sjælland; d. 13de August 1816 Adjunct ved Cathedralskolen i Aalborg og d. 12te Novbr. 1817 tillige personel Capellan ved Budolphi Menighed sstd.. d 17de Dccember 1819. Sognepræst til Sunds i Ribe Stift men tiltraadte ej dette Embede da han d 19de Maj 1820 blev Sognepræst for Gjerding og Blenstrup i Viborg Stift d 9de April 1828 Sognepræst i Mariager, og d. 16de Oktober 1838 Borre paa Møen.

Død 19de November 1843.

1) 1820 Cathrine Elisabeth Saurbier f. Andrup (f. 1788 d. 9-6-1821 i Gjerding Præstegaard), Enke efter Kjøbmand Saurbier i Aalborg.
2) 1822 Willadine Kirstine Colding (f. 2-4-1798 Datter af Jubellæreren Consistorialraad Jens Colding i Vesterbølle Viborg Stift). - Jvfr. [Tauber] Notitser om Disciple i Aalborg Skole I s. 120 - 21 Berlinske Tidende 1843 Nr. 334 )

Prædikener holdte i Budolphi Kirke i Aalborg. Aalb. 162 (L. T. 1821, Nr 31; i Møllers R. theol Bibl. IX 301-2)
Jubelprædiken i Anledning af HS Majestæt Kongens fuldendte 25de Regjeringsaar holdt i Mariager Kirke paa Midfaste Søndag d. 13de Marts 1833. Randers 1883.

Om det skrevne Evangelium i sin første Skikkelse i Møllers Theol. Bibl. IX 136-64. ( L.T. 1817, s 108-10).

Erklærring angaaende Striden imellem Pastor Grundtvig og Prof. Clausen i Møllers "Nyt theol. Bibl. XI 321- 40. (jvfr. Øst's Archiv VII, s8I Noten); De Tattani Dialessaron succincta disquisitio, sstd. Xll. 289-320. (L. T. 1829 s. 419-20); Bemærkninger ved den I9de Artikel i den Augsburgske Confession af et Brev, sstd. XVII. 2I6-21. (jvfr. Møllers Tidsstr. f. Kirke vg Theol. III. 57-72 af G.P. Brammer).

Bemærkninger angaaende den apostoliske Troesbekjendclse, især med Hensyn til nogle offentlige Yttringer imod sammes apostoliske Oprindelse og kirkelige Gyldighed i Møllers Tidsskr. for Kirke og Theol. IV. 1-36 (Nord. Kirke-Tid. 1835 Nr. 22; L.T. 1836 S. 188-89).

Om de Geistliges Privilegier i Danmark i Nordisk Kirke-Tidende 1836, Nr. 6. 7. 9; Et mærkeligt Forsøg paa at gjøre Forandring i Herrens Bøn og Troens Artikle, foretaget af en mægtig geistlig Mand her i Danmark i Midten af det 13de Aarhundrede, men strandet paa de danske Præsters Standhaftighed, meddeelt , f. A Col. 751-52; Christendommen og det copernicanske System, f. A. Nr. 48. 49 (jvfr. sstd. Nr. 49. 50, af J. C. Lindberg). Nogle Bemærkninger i Anledning af det Spørgsmaal: "Hvilken Betydning tilkommer den gamle Kirkes Vidnesbyrd om de fire canoniske Evangeliers Oprindelse sstd. 1838, Nr. 19. 20. 21.

Om Hans Opdagelse af den ædste Udgave af Riimkrøniken, see Grundtvigs Danne-Virke Bd. IV. s. 174-87.

Kilde: Almindeligt forfatter-lexicon for kongeriget Danmark med tilhørende ..., Bind 3, side 148 - 149.
Af Thomas Hansen Erslew

https://books.google.dk/books?id=x5kZAAAAYAAJ&pg=PA148&dq=jermiin&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwj97e2IlfjeAhWRLVAKHQttCXo4HhDoAQg5MAQ#v=onepage&q=jermiin&f=false (hentet 1-12-2018)
Change: 24 MAR 2019

Retur til hovedside


Andrup Catrine Elisabeth Rotenburg [Kvinde] f. 1788 Fladstrand - d. 09-06-1821

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Colding Villadine Kirstine [Kvinde] f. 02-04-1798 Blære - d. 25-06-1854 København

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Event: BET 1846 AND 1854

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 8 APR 2019

Retur til hovedside


Seerup Peder Christensen [Mand] f. 07-08-1791 Venø Sogn, Ringkøbimg Amt - d. 25-01-1810 Ålborg

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: BET 1798 AND 1801
Event: BET 1795 AND 1798
Event: BET 1795 AND 1798

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Education: discipel i Ålborg latinskole: 1801
Change: 24 MAR 2019

Retur til hovedside


Jermiin Henrik [Mand] f. 1802 Tæbring - d. <1830
Event: Hjemmedøbt: 13-01-1802

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Jermiin Margrethe Dorothea [Kvinde] f. 1803 Tæbring - d. 24-01-1881 Aldersvile, Jetsmark

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Event: Hjemmedøbt: 17-07-1803

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Petersen Nicolaj [Mand] f. 1811 København

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Occupation: Gartner

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Jermiin Jens Novius [Mand] f. 1810 Tæbring

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Event: Hjemmedøbt: 20-05-1810

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Occupation: Silke- og klædehandler i København

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Jermiin Immanuel [Mand] f. 19-05-1814 Tæbring - d. 1845-1849

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Occupation: Handelskommis hos købmand A.Nissen på Gammeltorv i Ålborg: 1845

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside

Jermiin Ida Marie [Kvinde] f. 05-12-1818 Tæbring

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen