Slægtsdata side 147 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Pedersen Willum [Mand]

Change: 27 JUL 2005

Retur til hovedside


Jacobsdatter Else Kirstine [Kvinde]
Change: 27 JUL 2005

Retur til hovedside


Salomonsen Jens [Mand] f. 1764 Hundsbæk, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 1798

Kilde
Kilde: Folketællingen 1787

Change: 30 JUL 2005

Retur til hovedside


Lind Jakob Hansen [Mand] f. 03-01-1825 Fæsted, Sønder Hygum Sogn, Haderslev Amt - d. 02-05-1849 Bogense

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Folketællingen 1834

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Confirmation: 1837

Kilde
Kilde: Kirkebogen

På den nordre Mur i Skibet hænger et Skjold med følgende Indskrift:

"Minde over Jakob Hansen Lind, Søn af Hans Jessen og Hustru, Cathrine Marie Chrestensen, født 3. januar 1825, i Kamp for Fædreloandet blev han saaret ved Eistrup 23. April 1849, døde af sine saar i Bogense 2. Maj s. A. - Dybt sørgende Forældre satte den brave Søn dette Minde."

Kilkde: Ribe Stifts Aarbog, 1944, side 73.

1848 var det år, da Treårskrigen brød ud. Blandt de indkaldte var Jacob Hansen Lind. Han blev såret ved Ejstrup den 23. april 1849 under et mislykket dansk forsøg på at indtage Kolding og blev bragt til Bogense, hvor han døde den 2. maj. Hans forældre lod opsætte en mindeplade for ham i kirken, hvilket vistnok er en sønderjysk skik. Hans bataljon stod under general Ryes kommando, så muligvis har han været med i den berømte tilbagetrækning gennem Jylland til Helgenæs.
Kilde: Johs. Lind

VORBASSE SOGN.
I Vorbasse Kirke findes en Mindetavle ophængt
paa Skibets Nordvæg. Paa Tavlen staar:
Minde over Jacob Hansen Lind,
Søn af Hans Jensen og Hustru Cathrine Marie
Christensen, født 3. Januar 1825. I Kamp for
Fædrelandet blev han saaret ved Eistrup 23.
April 1849, døde af sine Saar i Bogense den
2. Maj s. A. Dybtsørgende Forældre satte den
brave Søn dette Minde.
Han er født i Fæsted i Hygum Sogn. I Hærens
Tabslister kaldes han Jacob Hansen Lund Fahlsted.
Menig i 6. Linie Inf. Battl. 2. Komp. Nr. 173.
Saaret 23, April i Slaget ved Kolding, begravet paa
Bogense Kirkegaard 7. Maj.
VORBASSE SOGN.
I Vorbasse Kirke findes en Mindetavle ophængt paa Skibets Nordvæg. Paa Tavlen staar:
Minde over Jacob Hansen Lind,
Søn af Hans Jensen og Hustru Cathrine Marie Christensen, født 3. Januar 1825. I Kamp for Fædrelandet blev han saaret ved Eistrup 23. April 1849, døde af sine Saar i Bogense den 2. Maj s. A. Dybtsørgende Forældre satte den brave Søn dette Minde.
Han er født i Fæsted i Hygum Sogn. I Hærens Tabslister kaldes han Jacob Hansen Lund Fahlsted.
Menig i 6. Linie Inf. Battl. 2. Komp. Nr. 173.
Saaret 23, April i Slaget ved Kolding, begravet paa Bogense Kirkegaard 7. Maj.

Kilde:
Østergaard, K. H. (1949). Vore faldne og døde i Krigen 1848- 49-50 fra Ribe Amt. Med en Oversigt over Vestjydernes Indsats. Fra Ribe Amt, (1), 228-274.
Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75749 (okt. 2019)
Change: 25 DEC 2006

Retur til hovedside


Lind Jes Hansen [Mand] f. 07-01-1823 Fæsted, Sønder Hygum Sogn, Haderslev Amt - d. 09-03-1902 Branderup Sogn, Haderslev Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1834

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 19 JUN 2011

Retur til hovedside


Lind Dorthea Hansen [Kvinde] f. 16-05-1831 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1834

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 4 OCT 2019

Retur til hovedside


Lind Andreas Hansen [Mand] f. 30-03-1834 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Folketællingen 1840

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 4 OCT 2019

Retur til hovedside


Mathiesen Anne [Kvinde]
Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Olesen Richard [Mand]
Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Frederiksen Niels Jørgen [Mand] f. 09-10-1894 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Ejler Nielsen
Kilde: Hans Ejler Nielsen samtaler i perioden 1987-2002

Occupation: Betydelig kartoffelhandel med sorterecentral ved Agerbæk station.

Kilde
Forfatter: Kristian Kristensen
Kilde: Fåborg Sogn, Bind 1
Kilde: Eget forlag, Kristian Kristensen, Agerbæk, 1962

Change: 22 AUG 2005

Retur til hovedside


Jensen Anna [Kvinde] f. 15-10-1895 Grimstrup Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Kristian Kristensen
Kilde: Fåborg Sogn, Bind 1
Kilde: Eget forlag, Kristian Kristensen, Agerbæk, 1962

Property: Skøde på Lærkejolt: 18-08-1926

Kilde
Forfatter: Kristian Kristensen
Kilde: Fåborg Sogn, Bind 1
Kilde: Eget forlag, Kristian Kristensen, Agerbæk, 1962

Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Kristensen Maren [Kvinde]
Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Frederiksen Niels Jørgen Kristian [Mand]
Property: Lærkeholt i Faaborg: 09-04-1865

Kilde
Forfatter: Kristian Kristensen
Kilde: Fåborg Sogn, Bind 1
Kilde: Eget forlag, Kristian Kristensen, Agerbæk, 1962

Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Madsdatter Dorthe [Kvinde] f. 1807 Føvling Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1834

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Riis Christen [Mand] f. 24-06-1754 Flynder Sogn - d. 14-03-1821 Nygaard, Vejerslev Sogn, Mors
Change: 21 DEC 2018

Retur til hovedside


Mortensen Jens [Mand] f. 1795 Stårup, Gørding Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1845

Samtlige personer i husstanden
ribe, Gørding, Gørding, Gørding, , Starup, 2, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Morten Mikkelsen, 34 , Gift, Husbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Kirsten Jensdatter, 34 , Gift, Hans Kone, ,
Jens Mortensen, 5 , Ugift, deres Barn, ,
Mette Jensdatter, 3 , Ugift, deres Barn, ,
Mikkel Mortensen, 1 , Ugift, deres Barn, ,
Anna Pedersdatter, 14 , Ugift, Tyende, Tjenestepige,
Mikkel Mortensen, 67 , Gift, Mandens Fader, Lever af Aftægt,
Mette Madsdatter, 66 , Gift, Mandens Moder, Lever af Aftægt,
Change: 30 JUL 2005

Retur til hovedside


Hjort Anton Peder [Mand] f. 1844 Føvling, Føvling Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1850

Panteobligation.

Jeg underskrevne Anton Peter Hjorth af Tobøl, tilligemed min af Øvrigheden i min Mindreaarighed under 22de f. M. beskikkedo Kurator Gaardeier Mads Pedersen af Tobøl, tilstaaer herved, at jeg ved Kjøbet af den Maren Madsdatter tilhørende forhen af Jens Nortensen eiede Gaard .1 i Tobøl i Feuling Sogn er bleven skyldig til Ribe Hospital den Summa 434 Rd., derved at jeg har overtaget den paa samme efter Panteobliga­tion af lste October 1833, thinglæst l8de October s. A., hvilende Gjæld til Hospitalet af denne Størrelse, samt at jeg endvidere har modtaget til Laan af samme Hospitals Midler contant 16 Rd., tilsammen 450 Hd., skriver Fire Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler; og forpligter jeg mig herved til, saalænge denne Kapital hos mig forbli­ver indestaaende, at forrente samme med 4% pro anno, der erlægges til Hospitalsforstandoren i Ribe med Halvdelen i hver af de halvaarlige Terminer 11te Juni og 11te December, ligesom ogsaa at tilbage betale Kapitalen til hvilken af de fornævnte Terminer der med et heelt Aars Varsel fra min Side, men med et halvt Aars Varsel fra Kreditors Side lovligen opsiges.
Til Sikkerhed for Kapital, Renter og Omkostninger skadesløs, pantsæt­ter jeg herved med 1. Prioritets Panteret den mig ifølge Skjøde af 10te Januar d. A., thinglæst l2te s. M., tilhørende Gaard i Tobøl
med paastaaende Bygninger og tilliggende Eiendomme under Matr. Nr. 9 af Hartkorn 4 Td. 1/4 Alb. med Gammelskat 23 Hd. 35 sk., med tilhørende Andel i Sognets Kirke med Tiender og Jorder; - saa pantsætter jeg end­videre med samme Panteret Bygningernes Assuransesum 2000 Rd. , samt Gaardens Ind- og Udbo og Besætning, med Sæd, Avl og Afgrøde uden Und­tagelse.
Saafremt Renten udebliver over Forfaldstid, Skatterestancer paadra­ges, eller Pantet forringes, skal Kapitalen strax uden Opsigelse være forfalden til Betaling, og saavel i dette Tilfælde som naar ellers Søgsmaal maatte opstaa i Anledning af denne Gjældsforskrivning, underkaster jeg mig den hurtigere Rettergangsmaade efter Reglerne i Forordningen af 25. Januar 1828.
Endelig fraskriver jeg mig den Indsigelse, som i Tiden kunde gjøres mod Obligationens Gyldighed i Henhold til D. L. 5 - 14 - 4, hvis den maatte opnaa saadan Ælde.

Tobø1 i Feuling Sogn, den 28 Marts 1866.

Anton Peder Hjorth.

Til Vitterlighed:

Hans Juulsen. Peder Christensen.

som Kurator:

Mads Pedersen.

Læst i Gjørding - Malt Herreders Ret den l3 April 1806 og protokolle­ret folio 165.

Petersen.

Denne Obligation maa ikke pantsættes, transporteres, qvitteres eller
af pantebogen udslettes uden Stiftsøvrighedens fælleds paategnede Samtykke.

Ribe Stiftsøvrighed, den 3o Mai 1866.

H. Nielsen.

. . . . . . . .

I Henhold til Stiftsøvrighedens Decisibn til Udsættelsernes lste Post til Ribe Hospitalsregnskab for 1884/85 saalydende:

"Udsættelsen iagttages da Retsgyldigheden af den i Slutningen af Ob­ligationen meddelte Fraskrivelse er tvivlsom"
fornyer jeg herved min foranstaaende d. l3de April l866 thinglyste Forskrivning til Ribe Hospital, idet jeg frafalder enhver Indsigelse mod dens Gyldighed som kunde hentes fra Lovens 5 - 14 - 4, hvilken erklæring maa thinglæses uden Varsel til mig.

pt. Ribe d. 23 Marts 1886.

Anton Hjorth.

Til Vitterlighed
Erik givskov. ?

Foranstaaende Paategning læst i Gjørding - Malt Herreders Ret den 26. Marts 1886 og indført i Pantebogen Nr. 38 folio 59

F. Friis.

Da denne Obligation paany har opnaaet 20 Aars Alder fornyes den her­ved, og frafalder jeg enhver imod dens Gyldighed fra Lovens 5-14-4 hentet Indsigelse mod dens Gyldighed.


pt. Holsted den 19 Marts 1907.
Anton Hjorth­

Til Vitterlighed

? E. Damgaard.

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Søn [Mand] f. 29-06-1800 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt - d. 29-06-1800

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Madsen Hans [Mand] f. 07-10-1801 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt - d. som spæd

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside

søn [Mand] f. 03-12-1809 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt - d. 03-12-1809

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen