Slægtsdata side 178 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Sørensdatter Else [Kvinde] d. 1660 Ribe

Kilde
Forfatter: Degn, Ole
Kilde: Rig og fattig i Ribe, Bind 1-2
Kilde: 1981

Kilde
Kilde: Ribe Byfoged

Kilde
Kilde: Mail

20: Skifte efter Else Sørensdatter, møllerkone, Ribe, 7. mar. 1660
Skiftedokumenter 1660-1662, skiftebrev uden nummerering.

Gift med Niels Jensen, møller i Ribe. Tidligere gift med Jørgen Jørgensen. Efterlod tre sønner ved
navn Søren, Jørgen og Hans Jørgensen og to døtre ved navn Kirsten Jørgensdatter og Margrethe
Nielsdatter. En afdød datter ved navn Maren Jørgensdatter. Et stort skifte med meget rigt løsøre.


Guld:
1 liden roeß perlesnor for 6 dr } Diße tuende boerre
1 liden rude perlebaand for 2 dr } hørre pigerne till
Sølff:
1 nøgell bond woeg 15 loed á 2 mk 8 sk 9 dr 1 mk 8 sk
1 ring, 2 dopper, 1 søll, 1 prich sprach, woeg
1 lod á 2 mk 8 sk 2 mk 8 sk
1 Jesus naffn och 2 forgylt knap, woeg 1 lod for 3 mk

Messingh:
1 meßing strygjern for 2 mk

Linkleder:
1 sort groffgrøns kobbe for 10 dr
1 sort borattis schiørt for 5 dr

Lerit:
17 allen blegit hørgarns lerit á 11 sk 2 dr 3 mk 11 sk
29 allen 6 quarier bred lerit á 20 sk 9 dr 4 sk
50 allen 5 quartier lerit á 10 sk 7 dr 3 mk 4 sk
80 allen hørgarns lerit á 10 sk 12 dr 2 mk
32 allen huid bloergarn á 8 sk 4 dr
26 allen huid och sort vaedmehl á 10 sk 4 dr 4 sk

Jernfangh:
3 kleer koste for 1 mk

Paa stuen befindis:
1 sort fyr schrin for 2 mk

Derudi befantes:
18 schaalpund hollandtz hør á 1 mk 4 dr 2 mk
5 march raa høregarn á 12 sk 3 mk 12 sk
3 march blaregarn á 6 sk -

1 norsk bom for 3 mk
2 garnvindel och 1 hesptræ
12 sk 2 stykker kledestang 6 sk

1 grøn i gul wug sengklede aff silche for 2 dr 2 mk
1 barn tiold met 1 list aff røed klede for 2 dr
2 allen røed damasch for 6 dr
Nogit grøn i guel tøy till 1 par barn pudder 2 mk
Noget guel tafft aff 1 feldtegen for 1 dr 2 mk
1 røed før schind for 1 mk

1 liden kaffes kape 2 dr 2 mk
Nogit gammel kaff aff 1 kiortell 3 mk
Kallenbins floß til 1 pude for 3 mk 8 sk
2 støcher tafft for puder 3 mk
2 støcher ditto till børn pudder 1 mk 8 sk
2 støcher blaa brøgers atlasch till 1 paar pudder 1 mk 8 sk
1 liff farffue atlasch och 1 grøn brøgs atlaschis børn lue for 1 dr 2 mk
Noget gammel sølff fare atlasch blommit for 1 mk

Sahlig Elße Søffrens daatter och sahlig Marren Jørgens daatters liffkleder:
1 follet kaabe for 14 dr
1 slet kaabe 12 dr
1 gammel ditto for 2 dr
1 ditto met fløyels slau 3 dr
1 damaschis schiørt for ... 10 dr
1 grøn tafftes schiørt ... 4 dr
1 sort groffgrøns schiørt ... 2 dr 2 mk
1 sort hiemgiord fiffschafftis schiørt for ... 2 dr
1 sort borattis schiørt 1 dr 3 mk
1 sayens schiørt for 1 dr 2 mk
1 gammel klede schiørt for 2 mk
1 klede trøye met frandtzer for 5 dr
1 ditto met trind schød 4 dr
1 trøye aff tripere fløyel 4 dr
1 fiffschafftes trøye vnderforrit met kat for 3 dr
1 silche groffgrøns trøye for 2 dr 2 mk
1 siden roffis trøye i pant for 4 dr
Sahlig Marrens slet kaabe 6 dr
1 blaa i guel blommit sayens schiørt 4 dr
1 kaffes trøye for 3 dr
1 blommit kaffis boll 1 dr
1 udhugen atlaschis forklede for 3 mk
1 gammel fille mot hiemgiord fiffschafftis schiørt 1 mk
1 nebbet lyche fløyels lue for 1 dr 2 mk
1 klede ditto for 2 mk
1 røed fløyels lue met frandtser och guldknipling om for 1 dr 2 mk
1 sort kaffis trind lue met floß omkring 1 mk 8 sk
1 brun fløyels trind lue met guldknipling 1 dr
1 groffgrøns bodlue med frandtzer om 3 mk
SUMMA paa forne liffkleder beløber sig 96 dr 1 mk 8 sk
Linden kleder er forbrugt til børnens fornødenhed,

Forschrevne liffkleder er beuilget dj 3 drenger
och 2 piger at schiffte jmellem dennem ene lige
ved det andet, huor j mod Niels Jenßen och selff
beholder hans liffkleder wschifft.
Dißligeste befindes 60 sølffknape, vog 9 lod, som
dj 3 drenger schall beholde.

KILDE: https://ctr.hum.ku.dk/research-programmes-and-projects/previous-programmes-and-projects/earlymodern/postdocproject/extracts/skifter_fra_ribe_udvalg.docx.pdf (sept 2019)
Change: 31 JUL 2019

Retur til hovedside


Jørgensen Jørgen [Mand] d. 1657 Ribe
Occupation: Møller på Kongens Mølle i Ribe: 1653

Kilde
Forfatter: Degn, Ole
Kilde: Rig og fattig i Ribe, Bind 1-2
Kilde: 1981

5 børn i ægteskabet
Change: 16 SEP 2019

Retur til hovedside


Hansen Andras [Mand] f. 1780
Change: 17 SEP 2019

Retur til hovedside


Kou Stine Jermiin [Kvinde]
Change: 9 OCT 2010

Retur til hovedside


Jespersen Lea [Kvinde]
Change: 9 OCT 2010

Retur til hovedside


Hansen Nelly Daugaard [Kvinde]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Madsen Finn Daugaard [Mand]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Kærgaard Helle [Kvinde]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Madsen Michael Kærgaard [Mand]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Madsen Rasmus Kærgaard [Mand]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Madsen Ingrid Daugaard [Kvinde]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Højmose Kjeld Hugo [Mand]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Højmose Debdie Daugaard [Kvinde]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Højmose Kenni Daugaard [Mand]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Madsen Jens Daugaard [Mand]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Clausen Helle [Kvinde]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Clausen Anne Katrine [Kvinde]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Clausen Thomas Daugaard [Mand]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Brøllund Mogens [Mand]
Occupation: Fæster under Rysensten Gods i Bølling Sogn (ved Lemvig), Ringkøbing Amt: 1688
Uddrag fra Rosenkildes fotos og stamtavler (http://rosenkilde.nu/aks-brollund)
Lars Mogensens forældre:
Mogens Larsen, død mellem 1688-91.3)
1688 er fæster under Ryssensten sammen med Søren Nielsen af htk. 10.6.2.0.4)
Gift med Anne Christensdatter.5) I Søgaards jordebøger 1691 og 1706 nævnes hun som Mogens Larsens enke, der er fæster i Brøllund sammen med Jens Pedersen Gadegaard. 1715 er hun fæster sammen med Søren Nielsen.6)
__________________________________________________________
1) Søgaard godsarkiv.
2) Søgaard godsarkiv. Skifteprotokol 1723-82, fol.16b ff.
3) Af Mogens Larsens slægt er muligvis: Kirsten Laustdatter af Brølling, begravet i Nysogn 1.s.e.htk 1762, 77 år.
4) Matriklen 1688.
5) Ane Christensdatter iflg. Th. Lodberg i "Vestkysten" 22/9 1934.
6) Søgaard godsarkiv.

Herregården Rysensteen ligger på sin borgbanke ude i engene ved Nissum Fjord, nær ved den jyske vestkyst. I 1600-tallet kunne der holdes mere end 100 stude på gården. Til gården hørte næsten al jord fra Nissum Fjord og op til Limfjorden, forstrandsret, østersfangst, kaldsret til 17 kirker og 3.500 tønder hartkorn bøndergods. Her sad Lemvigegnens eneste baron - når han ellers var hjemme
Kilde: http://www.coast-alive.eu/node/13059 (fanget september 2012)
Beliggende ca. 13 km sydvest for Lemvig
Uddrag fra http://vilthy.dk/1522.htm bl.a. om Brøllunds overgang fra Ryssensten Gods til Søgård Gods i 1682
Noter for: Niels Christensen Brøllund
Niels var i årene 1650-53 inderst i Brøllund, d.v.s. at han boede på gården uden at være i besiddelse af den, men 1661, 1662 og 1664 havde han den halve gård. Når har i 1650 bor i Brøllund, mendens Christen Lauridsen driver den, og når han derefter overtager Christens Lauridsens halvgård, kan man gå ud fra et familieforhold mellem disse. Niels skattes 1671 af en unavgiven søn og datter, 1673 af en søn, 1676 af em datter, 1677 af 3 ildsteder, 4 heste og 4 køer. Året efter af unavngiven hustru, 2 børn, 2 hopper, 2 køer, 2 ungnød, 14 får og 1 svin. Han er død eller har overdragen gården inden 1683 til sønnen Søren Nielsen Brøllund.

Ved matriklen i 1664 Står der: "Gaardbeboere var Peder Christensen og Niels i Brøllund. Herlighedshartkorn til lensmanden paa Bøvling:
5.1.3.0. landgilde: 1 mark vognpenge, 14 skilling 1 album kørepenge, 5 album leding, 1 ørtug rug, 3½ skæppe havre, 2 pund smør, 1 svin, 8 heste af stald."

I 1664 skøder kronen en del bøndergpdser på Holmsland til hollænderen Henrik Ruse til Bøvling slot (det senere Ryssensten). Bland dette var Brøllundgards herlighed. Som gårdbeboere anføres Peder Christensen og Niels Christensen.

D. 26/3 1682 skøder Baron Christian Juel en del bøndergods på Holmsland til Rasmus Andersen til Søgård, heriblandt var Brøllundgårdens herlighed. Som gårdbeboere anføres Mogens Larsen og Søren Nielsen.
Oplysningerne er hentet fra Thorvald Lodberg's arkiv på Holmsland lokalarkiv.
Change: 17 SEP 2012

Retur til hovedside

Brøllund Lars Mogensen [Mand]
Uddrag fra Rosenkildes fotos og stamtavler (http://rosenkilde.nu/aks-brollund)
Lars Mogensen Brøllund:
Fæstegårdmand i Brøllund under Søgaard gods. Brøllundgård består af to halvgårde. Lars Mogensen nævnes i matrikel 1720 over Søgaards ejendomme som fæster sammen med Jens Knudsen. Gårdens hartkorn er 10.0.1.0.1)
Lars Mogensen Brøllund var gift med Anne Christensdatter.
Skifte efter Lars Mogensen afholdes 8. december 1727 under Søgaard gods.2)
Den afdøde har efterladt hustruen Anne Christensdatter og deres fem børn: Mogens Larsen, 20 år, Jens Larsen, 17 år, Chresten Larsen, 15 år, Anne Larsdatter, 12 år og Gravers Larsen i 8de år. Værge for børnene er deres farbroder Chresten Mogensen forpagter på Udstrup. Boet registreres. Kvæg, markredskaber og indbo vurderes til 392.1.0. rd. Afødes gangklæder vurderes ikke, men overlades eneken til deling mellem børnene, imod at hendes klæder heller ikke registreres. Kornet vurderes ikke, da det henligger til fortæring og til stedets afgifter. Afødes broder Chresten Mogensen lover at give Lars Mogensens arvinger skøde på bondeskylden, imod at det af ham til Lars Mogensen udstedte pantebrev på 98 rd. dateret 9. april 1712 extraderes. Den til stedet hørende bondeskyld beregnes til htk. efter ny matrikel 1 tdr. 25/8 skp., som efter kgl. forordning takseres til 20 rd. pr tdr. hartkorn = 27 rd. Boets samlede indtægter opgøres til 419.1.0 rd. Skiftet opsættes til og sluttes 12. januar 1728, hvor boets passiver opgøres. Passiverne er de til stedet hørende kreaturer 80 rd. markredskaber m.v. 27 rd. efter forordningen af 1701. Dertil skifteomkostninger 7.5.8 rd. I alt: 114.5.8 rd. Datteren nyder lige arv med sønnerne mod at enken afstår fra sin broderlod. Hver af børnene arver 30 rd 2 m. 84/5 sk. Enken forbliver ved fæstestedet og beholder bohavet. Der gøres ingen anfordring på besætning m.v. Arvesummerne bliver med børnenes farbroders samtykke stående hos moderen, indtil hver af børnene opnår deres fulde 18 år, da enhvers tilfaldne arv af enken udbetales imod afkald, med mindre sønnerne bliver sindet fremdeles at betro moderen deres arv uden renter, imod at de nyder nødtørftig føde og klæde og bliver moderen til nytte, hvis samme er muligt. Skiftet sluttet og signeret af Peder Pedersen Bagges.
__________________________________________________________
1) Søgaard godsarkiv.
2) Søgaard godsarkiv. Skifteprotokol 1723-82, fol.16b ff.
3) Af Mogens Larsens slægt er muligvis: Kirsten Laustdatter af Brølling, begravet i Nysogn 1.s.e.htk 1762, 77 år.
4) Matriklen 1688.
5) Ane Christensdatter iflg. Th. Lodberg i ”Vestkysten” 22/9 1934.
6) Søgaard godsarkiv.
Change: 17 NOV 2010

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen