Slægtsdata side 3 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Jessen Hans [Mand] f. 13-06-1791 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 29-01-1875 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt

Occupation: Nebelgaard 1844-1848
i Vorbasse sogn
Change: 16 APR 2001

Retur til hovedside


Christensdatter Cathrine Marie [Kvinde] f. 1792 Hjarup, Hjarup Sogn, Vejle Amt - d. 16-12-1869 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt
Change: 13 AUG 2008

Retur til hovedside


Sørensdatter Maren [Kvinde] f. 09-06-1799 Eskelund, Brørup Sogn, Ribe Amt - d. 16-4-1855 Vorbasse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Landhusmor
Hun har haft "naturlige kopper"
Change: 21 APR 2002

Retur til hovedside


Hansen Michel [Mand] f. 31-03-1726 Hyldelund, Lindknud sogn, Ribe Amt - d. 1799 Hyldelund, Lindknud sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 22 AUG 2011

Retur til hovedside


Jepsdatter Maren [Kvinde] f. 1718
Change: 21 APR 2002

Retur til hovedside


Madsen Hans [Mand] f. 1726 - d. 1809
Occupation: Fæstebonde i Føvling
Man kan efter Hans E læse mere om Hans Madsen i Årsskrift fra Ribe Amt 1973, der betegnes som en velhavende mand i perioden 1790 - 1800

Hans Madsen i Tobøl købte på auktion den 22.- 26. oktober 1792 sin fæstegård i Tobøl i ny Matr til hartkorn 2 td. 4 skp. 2 alb. for 635rd. 1 mk 8 sk. Gården havde tilhørt Ribe Hospital, se Auctions Skiøde fra 22 maj 1795. Kopi findes hos Gunner Jermiin Nielsen.

Gården kan ses overfor forsamlingshuset i Tobøl.


Ribe, Malt, Føvling, Tobøll bye, , En gaard, 7, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Hans Madsen, 62 år, gift, mand, fæstebonde og gaardbeboer,
Dorthe Sørensdatter, 45 år, gift, hans kone, madmoder,
Mads Hansen, 22 år, ugift, deres søn, ,
Anne Hansdatter, 17 år, ugift, deres datter, ,
Hans Hansen, 14 år, ugift, deres søn, ,
Leene Hansdatter, 10 år, ugift, deres datter, ,
Kirsten Hansdatter, 8 år, ugift, deres datter, ,
Ellen Hansdatter, 6 år, ugift, deres datter, ,
------------
Ribe, Malt, Føvling, Taabøl bye, , En gaard, 5, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Hans Madsen, 75 år, gift, husbonde, bonde og gaardmand,
Dorthe Sørensdatter, 62 år, gift, hans kone, ,
Mads Hansen, 38 år, ugift, deres søn, ,
Hans Hansen, 31 år, ugift, deres søn, national soldat,
Kirsten Marie Hansdatter, 25 år, ugift, deres datter, ,
Ellen Hansdatter, 22 år, ugift, deres datter, ,
----------


Tirsdagen den 26de May 1795. Blev læst efterfølgende 2de Documenter.

Nr. 1. Et Auctions Skjøde.
------------------------------------

Auctions-Skiøde
for
Hans Madsen
i
Tobøll

paa ..... fra Riber-Hospital ... tilkiøbte Gaard, ...... ...... Hartkorn = 2 Tønder 4 Skjæpper 2 album, udstedt den 22de maj 1795.

Hans Warthoe til Roest Møllegaard
.... kongelig Majastæts rangeret
Kammer-Raad
samt
Herredsfoged og AuctionsDirecteur
udi
Skads-, Giørding- og Malt-
Herreder

giør Vitterlig: at ved auctionen holdet paa Ribe Raadstue den 22 de til 26 de Octbr. 1792 over Ribe Stifts Hospitals Godser haver Riber-Hospitals Bonde, Hans Madsen i Tobøll, ladet sig som Høystbydende tilslaae sin egen paaboende og hidindtil i Fæste havende Gaard i bemeldte Tobøl, Feuling Sogn, Malt herred, Riberhuus amt, anslagen i Landmaalingens nye Matricul til Hartkorn 2 td. 4 skp. 2 alb., for ialt Kiøbe Summa 635 rd. 1 mk. 8 sk., siger Sex Hundrede tredive og fem Rigsdaler 1 mk. 8 sk., som Kongelig allernaadigst er bleven approberet den 5te July 1793. Og da bemeldte Hans Madsen nu for mig beviser at fornævnte Kiøbe Summa tilligemed 1/2 aars Renter og videre efter Conditionernes Indhold, deels Contant er blevne betalt, alt efter antagne auctions Incassator hr Justits-Raad Balles i Ribe derfor meddeelte qvittering saaledes lydende: For den Riber Hospital forhen tilhørende, men i Octbr. 1792 ved auction bortsolgte Bondegaard i Feuling Sogn, Tobøl Bye, staaende for Hartkorn 2 td. 4 skp. 2 alb., har Kiøberen Hans Madsen i Dag betalt. -

Dels, af Kiøbe- Summen, 635 rd. 1 mk. 8 sk. ---------- 2o1 rd. 1 mk. 8 sk.
og et halv aars Rente -------------------------------- 12 - 4 - 3 17/25 -
Incasserings -. Salarium ----------------------------- 3 - 1 - 1 -
217 rd.12 17/25 sk.
Ribe den 23de Juny 1794/.
Balle/.

Deels, at for de endnu deraf resterende 434 rd. er af ham til S.T. Directionen for Ribe Stifts Hospitaler udstædt Lovformlig Pandte - Obligation af Dato 15de May 1795, der tilligemed dette Skiøde tinglyses,
Saa i Kraft af den kongelig allernaadigste Forordning om Auctions-Værket i Danmark datr. 19de December 1693, bliver herved på mit Embeds Vegne som Auctions-Directeur forbemeldteGgaard, Kjøberen og Beboeren Hans Madsen tilskiødet, ligesom jeg og herved fuldkommen skiøder og overleverer fra Ribe-Hospital til Kiøberen Hans Madsen og hans Arvinger ...... hans beboende Gaard i8 Tobøl med sit hartkorn 2 td. 4 skp. 2 alb. paastaaende Bygninger, samt tilhørende Grunde og Eiendomme, Landgilde og andre Indkomster, Herligheder og Rettigheder, det være sig under hvad Navn nævnes kan, intet i nogen Maade undtaget af hvad Gaarden tillegger og med Rette tillegge bør, men alt saaledes som det forhen har været Ribe-Hospital tilhørende, og nu herfra er solgt efter de til Kiøberens Efterretning på Auctions-Stædet forud bekiendtgiorte og i Auctions-Protocollen indførte Conditioner, hvoraf blandt her anordningsmæssig benævnes: At bemeldt nu solgte Gaard, eller noget af sammes Hartkorn aldrig maae legges under nogen hovedgaard eller til samlet Gods, men bestandig skal være Selv-Eier eller Strøegods; Saaledes som et frit, offentlig og uigienkaldelig Kiøb til evindelig Arv og Eiendom maae Kiøberen giøre sig samme Gaard nyttig som han bedst veed, vil, og kan paa lovformelig Maade. Og da Rieb-Hospital nu for denne herved kiøbte Gaard er skeet fornøielig Betaling med kongelig Approbation, saa har og Kiøberen herfra sit faste Hiemmel efter Loven. Dette Auctions-Skiøde maae uden Kald og Varsel derfor til nogen at give, læses og protocolleres ved hvad Ret Kiøberen for Gods befinder. Til Stadsfæstelse under min Haand og Segl.
Actum Roest-Møllgaard den 22de-- May 1795
- H. Warthoe.
Læst for Retten paa Skads-Giørding-Malt Herredes ........... 26de May 1795 H. Warthoe.
............
==============================================================================


Nr. 2 En Pandte Oblg.
-------------------------------

Jeg underskrevne Hans Madsen tilstaaer og giør herved vitterligt. -
at jeg er skyldig til S.T. Directionen for Ribe Stifts Hospitaler den Sum 434 rd.,
siger Fire Hundrede - Tredive og Fire Rigsdaler, hvilke Penge er af Kiøbe Summen for
neden Beskrevne Gaard i Feuling Sogn - Tobøl Bye - etc., med 1ste Prioritets Ret -
Hartkorn 2 td. 4 skp. 2 alb. - Dateret, Tobøl den 15 Mai 1795.
Hans Madsen.

Til Vitterlighed efter Begjæring - G. Friis. H. Bach

Ligesom Nr. 1 paa Folio 205. -
Change: 28 JUL 2005

Retur til hovedside


Hansen Jes [Mand] f. 1768 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 28-02-1830 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Nebelgaard (1800 - 1844), Gårdmand og smed
Change: 7 NOV 2019

Retur til hovedside


Mikkelsen Christen [Mand] f. 1752 Hjarup, Hjarup Sogn, Vejle Amt - d. 21-03-1801 Hjarup, Hjarup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 22 AUG 2011

Retur til hovedside


Væver Søren Jensen [Mand] f. 1767 Maltbæk, Malt Sogn, Ribe Amt - d. 20-12-1837 Brørup Sogn, Ribe Amt
Occupation: Gårdmand i Eskelund

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Søren Jensen Væver (1767 - 1837)
I bogen "Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn (1708 - 1930), 2012, side 6 - 7 skriver Hans Grue om Søren Jensen Væver:
Han var gårdejer på Lundgård matr. 11 i Eskelund, Brørup. Gården blev frikøbt i 1792 fra herregården Estrup. Søren Jensen var meget dygtig og anset, og det var ham mulig at betale sin gård i klingende mønt (800 rdl) Som selvejerbonde virkede han så godt, at han havde samlet en stor medgift til alle sine børn. Så kom pengekrisen i 1813 og alt var tabt. Gården var dog gældfri og den overtoges af sønnen Jens Sørensen. Søren har sikkert overtaget faderens fæstegård under Estrup gods omkring 1788, tidspunktet for Søren og Annes giftermål.
Estrup fæsteprotokol:
9. december 1786: Søren Jensen af Eskelund fæster en gård i Eskelund, som Thomas Jørgensen sidst havde i fæste og nu formedelst fattigdom har forladt, af hartkom 3- 2-0-7/11 samt den fjerdepart gård, hans fader Jens Sørensen sammesteds har i fæste og har afstået til ham på hartkorn 1-0-2-2 1/4. Søren Jensen skal svare aftægt til faderen og overtage aftægtsforpligtelsen over for afdøde Jørgen Jensens hustru, som har aftægt af Thornas Jørgensens gård. Han skal yde hoveri i lighed med de andre hoveripligtige bønder. Den årlige landgilde er 11 rdl.
Den 13. juni 1794 fik han skøde på gården fra Estrup gods. Han skulle betale 800 rdl for gården, der have et hartkorn på 4 tdr 2 skp 3 fdk. Jeg har læst et sted, at han kunne betale købsprisen kontant, men det er ikke rigtigt, idet han samme dag udsteder en obligation på 400 rdl til Lautrup på Estrup gods. Den 21. december 1832 oprettedes en købekontrakt mellem Søren Jensen og hans søn, Jens Sørensen, hvorefter Jens på et senere tidspunkt skal overtage gården, og samtidig hermed oprettedes en aftægtskontrakt mellem dem. I skødet er gårdens hartkorn nu på 3 tdr 1 skp 3 fdk 2 1/8 alb, og købsprisen blev sat til 640 rbd, hvoraf Hans overtog en gæld på 160 rbd.
Anna Pedersdatter døde den 26. august 1828 61 år gammel og blev begravet den 2. september. Søren døde godt 10 år senere den 20. december 1837, 70 år gammel og blev begravet den 1. januar 1838. Begge blev begravet pg Brørup kirkegård.
I Poul Bjerges Jydske Bønder fra 1921 har jeg følgende beretning om Anne Pedersdatter: Gaar vi til hans (Niels Jokum Termansen) Moderslægt, er det mest kvinderne, Folk har noget at fortælle om. De var gennemgaaende dygtige, tarvelige, haardføre og stærke - det sidste, hvad enten det gjalt Sjælens Viljesliv eller Legemets Styrke. Hans Mormor var en Smededatter fra Brørup, Vejens Nabosogn mod Vest. Om end det i Smedens Hjem sommetider kneb med at faa Smør til Brødet, så havde man en Sundhed og Arbejdslyst og var tilfreds med de Kaar, vorherre havde givet.
Da Ane - Mormoderen - blev større, maatte hun hjælpe sin far i Smedjen. Hans slog med sin almindelige Smede hammer, og hun maatte så bruge den store Forhammer. Herved udvikledes hendes Kræfter, saa hun var stærk som faa. Da hun senere blev Gaardmandskone, kunde hun, foruden at passe sine børn og sit Hus, hjælpe manden i Marken.
Det var i en Tid, man, når man brækkede Grønjord, altid pløjede med fire Heste for, sommetider med flere, og der skulle da to Mand til dette Arbejde, en tiI at køre og en til at holde på Ploven, Ane kørte, og Søren Jensen, hendes Mand, holdt Ploven. Men Jorderne var så stærke, det var ofte svært at styre Ploven gennem alle de Rødder og Sten, som var der, Sveden haglede ned ad ham. Saa smed Ane Tømmen til ham, tog fat på Ploven, og hun unde tumle den, som var hun et Mandfolk, somme sagde endogsaa bedre.
Niels Jokum Termansen fortæller om sin bedstefar, Søren Jensen: Min Bedstefar paa Mødrene Side var en af de trofaste, ærlige Sjæle, hvis Ja og Nej overalt er så godt som Ed og Underskrift. Han havde været Fæstebonde under Estrup i Malt Sogn, men købte sin gård i Slutningen af Firsindstyverne. Han virkede så kraftig som Selvejer, at han foruden Gaarden ejede en ikke ubetydelig Kapital, der Imidlertid gik tabt ved Pengeomvæltningen 1813. Men han var ikke alene dygtig og økonomisk, han var en veloplyst Mand, der læste godt og skrev en fast og smuk Haand, og han lærte sine børn, især Drengene, det samme. Jeg mindes ham grant som Olding, der I mange ar havde gaaet og baaret pa en smertelig Sygdom, der dog aldrig svækkede hans Aandskraft. Han Bogsamling bestod kun af en Bibel, Møllers Huspostil og Kingos Salmebog, men den blev brugt, og baade Søn- og Helligdage· læste han højt deraf, nar han havde en Fritime. En Gang traf jeg ham i et Sørgehus, hvor en af hans Børnebørn lå lig, og Folk var samlet om Kisten. Da kom han, den Gang en snehvid Olding, og satte sig ved Siden af Kisten og sagde med en høj og inderlig bevæget Stemme:
Uden I omvender Eder og blive som børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige. Jeg mindes ikke, at noget af min Barndoms Indtryk i øjeblikket virkede så gribende på mit unge Hjerte og skrev sig den med mere uudslettelige Træk.
Change: 6 NOV 2019

Retur til hovedside


Michelsdatter Maren [Kvinde] f. 1683 Hyldelund, Lindknud sogn, Ribe Amt - d. 26-10-1746 Lindknud, Lindknud Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 22 AUG 2011

Retur til hovedside


Issing Hans Hansen [Mand] f. 1670 - d. 1744 Hyldelund, Lindknud sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 22 AUG 2011

Retur til hovedside


Jermiin Marie Schelde [Kvinde] f. 28-11-1918 Vejrup, Vejrup Sogn, Ribe Amt - d. 10-03-2000 Gørding, Gørding Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Dåbsattest

Kilde
Kilde: Dåbsattest

Kilde
Kilde: Dødsattest

Occupation: Landhusmor
Change: 24 APR 2002

Retur til hovedside


Nielsen Simon Jermiin [Mand]
Change: 18 DEC 2014

Retur til hovedside


Nielsen Egon Jermiin [Mand]
Change: 5 MAY 2006

Retur til hovedside


Nielsen Jens Christian Jermiin [Mand]
Change: 15 DEC 2007

Retur til hovedside


Nielsen Maren Kirstine Jermiin [Kvinde]
Change: 15 DEC 2007

Retur til hovedside


Nielsen Niels Henrik Jermiin [Mand]
Change: 15 DEC 2007

Retur til hovedside


Nielsen Jørgen Otto Jermiin [Mand]
Change: 5 MAY 2006

Retur til hovedside


Nielsen Ole Jermiin [Mand]
Change: 1 MAR 2002

Retur til hovedside

Nielsen Hans Ejler [Mand] f. 28-11-1915 Rodebæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt - d. 01-09-2002 Centralsygehuset i Esbjerg, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Dåbsattest

Kilde
Forfatter: Hans Ejler Nielsen
Kilde: Hans Ejler Nielsen samtaler i perioden 1987-2002

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Dåbsattest

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Residence

Kilde
Kilde: Dødsattest

Occupation: Gårdejer, kontrolassistent
Change: 20 JUL 2008

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen