Slægtsdata side 31 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Pedersen Anne [Kvinde]

Change: 4 FEB 2020

Retur til hovedside


Klausen Svend Bundgaard [Mand] f. 04-05-1918
Change: 7 APR 2020

Retur til hovedside


Klausen Frede Bundgaard [Mand] f. 28-01-1917
Change: 7 APR 2020

Retur til hovedside


Schelde Elias [Mand] f. 10-04-1902 Danmark
Occupation: Trucker, Cattledealer: 11-04-1930

Kilde
Kilde: Census 1930, U.S.A.

Change: 12 APR 2020

Retur til hovedside


Eiler Jakob [Mand] f. 1833 Ferup, Lejrskov Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1850

Occupation: Gaardejer Roved
Property: : BET 17-03-1868 AND 08-11-1902

Kilde
Kilde: Skøde

Change: 25 JAN 2004

Retur til hovedside


Eiler Peter [Mand] f. 16-07-1867 Roved, Andst Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1880

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 4 OCT 2006

Retur til hovedside


Eiler Daniel [Mand] f. 25-07-1805 Jernved Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Raae, P., sognepræst i jernved
Kilde: Jernved Præstearkiv, Uddrag af Kirkebøgerne 1697 - 1818, 4 sider
Kilde: Jernved Præstegård, 10. februar 1864

Kilde
Kilde: Folketællingen 1834

Event

Kilde
Forfatter: Tage Rasmussen
Kilde: Det gamle Ferup
Kilde: Tage Rasmussen, Fæsteholt 6, Ferup, 1991

Event

Kilde
Forfatter: Tage Rasmussen
Kilde: Det gamle Ferup
Kilde: Tage Rasmussen, Fæsteholt 6, Ferup, 1991

Event

Kilde
Forfatter: Tage Rasmussen
Kilde: Det gamle Ferup
Kilde: Tage Rasmussen, Fæsteholt 6, Ferup, 1991

Event: 1867
Change: 18 FEB 2004

Retur til hovedside


Nedenskov Karl [Mand]
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Nedenskov Else [Kvinde]
Plejedatter?
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Thomsen Johannes [Mand] f. 23-08-1919
Change: 12 JUN 2002

Retur til hovedside


von Arenstorff Frederik [Mand] f. 20-08-1777 Overgaard, Udbyneder Sogn, Randers Amt - d. 19-03-1844

Kilde
Kilde: Danmarks Adels Aarbog 1979-81
Kilde: Poul Kristensens Bogtrykkeri 1982

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: De danske majorater
Kilde: Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868

Event: Titel

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: De danske majorater
Kilde: Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868

Event

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: De danske majorater
Kilde: Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868

Kilde
Kilde: Danmarks Adels Aarbog 1979-81
Kilde: Poul Kristensens Bogtrykkeri 1982

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: DANSK ADELSKALENDER
Kilde: Trykt i København 1878

Arenstorff. Side 43 -47
Ældgammel tydsk Adel. Naturalisations-Patent af 24/4 1670.)
(,,De danske Majorater" pag. 239,)
Det Arenstorffske Fideicommis oprettedes ved Kammerherre, Major Friedrich v. Arenstorffs og Hustru Johanne Marie Elisabeth v. Jermiins Disposition af April 1834, confirmeret 18de October s. A., af Hovedgaardene Overgaard og Arensborg, ialt c. 103 Tdr. Hartkorn, nogle Huse, 2 Kirketiender, nogle af de paa Hovedbygningen forhaandenværende Meubler, Portraiter, Kobberstik og Malerier samt Bibliotheket. Besætningen paa Hovedgaarden og Inventariet hører ikke under Fideicommisset, men indløses af Successor og blev sidste Gang indløst med Kr. 79,780. Under 12/10 1857 blev der meddelt Bevilling til at afhænde de 42 til Godset hørende Huse samt nogle ubebyggede Huslodder, hvorved Fideicommis-Capitalen forøgedes. Den bestaaer nu af Kr. 3200 i Bankactier og Kr. 39,200 1 andre Effecter.
Den nuværende Besidder erholdt under 21/12 1874 Bevilling til at optage et Laan paa Kr. 38,500 til Indløsning af Inventariet.
Anden Gjæld hviler ikke paa F. C. Hvad Successioner angaaer, saa havde Erector og Hustru forbeholdt sig Besiddelsen, Nytten og Brugen af Eiendommen til deres Død.
Efter den Længstlevendes Død skulde F. C. tilfalde en af deres 4 Sønner, hvorom der skulde træffes nærmere Bestemmelse. Endvidere bestemtes som følger: Den første Besidder og hans mandlige Afkom skal, saa længe nogen af dem ere til, beholde Besiddelsen af F. C. Efter denne mandlige Afkoms Uddøen tilfalder Fideicommissets Besiddelse den ældste af de 3 andre Sønner og hans mandlige Afkom. Uddøer ogsaa denne, tiltrædes F. C.´s Besiddelse af den derefter ældste og hans mandlige Afkom og dernæst, hvis ogsaa denne Linie aldeles bortdøer, tilfalder Besiddelsen den fjerde og sidste Søn og hans mandlige Afkom, altid den ældsteSøn og hans ældste Søn efter ham. Ved mandlige Afkom forstaaes kun Mand af Mand og ei Mand af Qvinde. - Hvis det samtlige mandlige Afkom uddøer, overgaaer F. C. til det qvindelige Afkom, men det forbliver da i samme Linie, hvori det ved den sidste mandlige Besidders Død er, hans Døttre og deres Afkom saalænge nogen er til, ere altsaa de paa Spindesiden først berettigede.
Efterlader den sidste mandlige Besidder sig ingen Døttre eller og de og deres Afkom aldeles uddøe, tilfalder F. C. den Linie, som det under den mandlige Besiddelse sidst har været i, og saaledes forholdes det fremdeles efterhaanden som en Linie maatte uddøe saalænge nogen af Erectors qvindelige Afkom er til.
Forøvrigt bliver paa Spindesiden ogsaa at iagttage de for Successionen paa Sværdsiden fastsatte Bestemmelser, dog at blandt dem, som ere lige udi samme Linie, altid Kjønnet foretrækkes for Alderen, saa at Sønnen stedse gaaer for Datteren og siden den Ældre for den Yngre.
Naar saavel Erectors mandlige som qvindelige Afkom aldeles uddøer, da tilfalder F. C. Erectors Søstersøn Friedrich Christian v. Wittrop, dengang Lieutenant i Kongens Regiment, - og hans Descendenter i den samme Følge, som er besteint for Erectors Afkom. Er endelig ogsaa denne Stamme uddød, tilfalder F. C. Staten, og er det Erectors Ønske, at deraf saa oprettes en Skole lig den i Herlufsholm nu oprettede, og at den henlægges under det kongelige danske Cancellies umiddelbare Bestyrelse.
Under Afkom er alene forstaaet Børn, fødte i lovlig Ægteskab, da kun saadanne have Adgang til F. C., hvorimod Børn fødte udenfor lovligt Ægteskab eller før Ægteskabet, paa hvad Maade de end senere maatte være legitimerede, aldeles ere udelukkede derfra.
Successor skal altid efter Forældrene gaae i Arv med sine Søskende. Derimod skal første Besidder saavelsom de øvrige Besiddere stedse hver 11te Juni Termin til enhver af Erectors øvrige Sønner udrede en Apanage af 400 Rdl. Disse Summer skulle, naar Sønnerne afgaae ved Døden, tilfalde og aarlig af F.C.-Besidderen udbetales til den Afdødes mandlige Descendenter, saalænge nogen af dem er til, hvorved skal iagttages, at naar flere Sønner ere, den stipulerede Apanage dog kun tilfalder een, nemlig den Ældste, ligesom er fastsat med Hensyn til F. C.
Naar enten nogen af Erectors mandlige Descendenter, som efter det Foranførte tilfalder Apanage, aldeles uddøer eller og F C. dertil overgaaer, bortfalder for Eftertiden den for denne eller disse Linier bestemte Apanage, hvorimod denne i dette Fald for den eller de andre Linier forhøies. at naar der er to Linier, som nyde Apanage, udredes til enhver af dem 500 Rdl., men er der kun een, da 800 Rdl., og hvis endelig Fideicommissets Besiddelse tilfalder den sidste mandlige Linie,
bortfalder al Apanage, som derefter ingensinde skal udredes af F. C.
F. C.-Besidderens Enke skal beholde F. C, indtil Successor har fyldt sit 25de Aar, eller om det er Qvinde, indtil hun gifter sig. Denne Ret ophører, saafremt hun indgaaer nyt Ægteskab. Naar Enken fratræder F. C., faaer hun 400 Rdl. aarlig, saalænge hun lever i ugift Stand. Ere, flere Enker, nyder kun den Første Pension,
Erector udnævnte sin yngste Søn Johannes Frederik v. Arenstorff til Successor, der saaledes blev Fideicommissets første Besidder, fra 1844 til 11/3 1873, efter hans Død overtog hans Enke Ane Sophie Catharina Elisabeth Juliane, f. Jermiin, F. C. indtil den ældste Søn, Frederik v. Arenstorff, den 4/11 1874 blev 25 Aar og succederede i F. C.
Om Slægten Arenstorff cfr. ,De danske Majorater" pag. 239-242. Flere af Slægten have udmærket sig her i Landet i Krigen. Slægten er besvogret med Familierne Lykke, Lilienkron, Rumohr, Rantzau, Benzon, Jermiin, Harbou, Ahlefeldt-Laurvig og Buchwald.
Til Seeværdighederne i Slesvig Domkirke henregnes det Arenstorffske Epitaphium af Marmor, hvis særdeles veludførte corinthiske Søjler og krigeriske Emblemer roses som et Mesterværk.
Frederik v. Arenstorff, f. 4/11 1849, til det Arenstorffske Fideicommis, som han tiltraadte 4/11 1874.

Søskende:
Johanne Marie Charlotte, f. 29/10 1847, gift 3/4 1868 medAugust Detlev Fr. v. Buchwald, f. 23/5 1830, til Friesholt ved Viborg.
Carl Jens, f. 24/5 1852, til Dronninggaard.
Ane Sophie Cathrine Elisabeth Juliane, f. 29/4 1854
Karen Ragnhilde, f. 29/12 1855.
Theodor Jermiin, f. 14/12 1860
Faders Søskende Børn:
Frederik Christian, f. 18/12 1803, † 1848, gift 25/2 1835 med Edel Louise Augusta Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen, f. 11/9 1808, † 18/1 1869.
Børn:
Johanne Marie Charlotte, f. 19/1 1837, 1864 gift med Prosector Knud Valløe ved det chirurgiske Academi.
II Vilhelm Carl Ferdinand, f. 15/8 1838, Lieutenant ved 30te Bataillon, cand. phil., eier Gludsminde ved Veile 18/12 1866 gift med Nelly Frederikke Caroline Bülow, f. 6/9 1838, Datter af Raadmand Frederik Christopher Bülow i Kjøbenhavn.
Børn:

1. Harriet, f . 21/4 1868, i Vallø.
2. Frederik Christian, f. 11/1 1870.
3. Oscar, f. 13/8 1871, t 1/10 1876.
4. Edel Louise Augusta, f. 14/9 1872, i Vemmetofte.
III. Frederikke Cathinca, f. 20/6 1842, gift 23/4 1862 med Theodor Jermiin, f. 14/12 1825, t 11/8 1870, Telegraphbestyrer i Aarhus.
Marcus Gerhard Cathincus, f. 1/9 1809, fh. til Charlottendal, Jagtjunker, gift 26/11 1846 med Rudolphine Maria Øllegaard Jermiin, f. 13/3 1822.
Børn:

1. Christian, f. 1849.
2. Rudolph, f. 1853.

Faders Enke:

Ane Sophie Catrine Elisabeth Juliane, f. Jermiin, f. 1919 1827 gift 1/10 1846, Enke 19/3 1873.
Change: 21 NOV 2003

Retur til hovedside


Arenstorff Frederik Christian [Mand] f. 18-06-1750 Overgaard, Udbyneder Sogn, Randers Amt - d. 24-06-1793

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: De danske majorater
Kilde: Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: De danske majorater
Kilde: Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868

Change: 21 NOV 2003

Retur til hovedside


Bentzon Albertine Cathrine [Kvinde] f. 26-02-1751 - d. 20-08-1828

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: De danske majorater
Kilde: Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: De danske majorater
Kilde: Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868

Change: 21 NOV 2003

Retur til hovedside


von Arenstorff Frederik [Mand] f. 1708 Overgaard, Udbyneder Sogn, Randers Amt - d. 1762
Event: Titel

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: De danske majorater
Kilde: Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: De danske majorater
Kilde: Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868

Change: 21 NOV 2003

Retur til hovedside


Rantzau Øllegaard Sophie Ida [Kvinde] d. 1790

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: De danske majorater
Kilde: Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868

Change: 21 NOV 2003

Retur til hovedside


Jermiin Hans Helmuth [Mand] f. 09-10-1788 Ausumgaard, Vejrum, Ringkøbing Amt - d. 21-05-1809 Stralsund

Kilde
Kilde: FamilySearch
Kilde: www.familysearch.org

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: DANSK ADELSKALENDER
Kilde: Trykt i København 1878

Kilde
Kilde: FamilySearch
Kilde: www.familysearch.org

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: DANSK ADELSKALENDER
Kilde: Trykt i København 1878

Occupation: Lietenant

Kilde
Forfatter: F. Krogh
Kilde: DANSK ADELSKALENDER
Kilde: Trykt i København 1878

General Gratien havde imidlertid søgt og opnaaet Hjælp af det danske Korps til et Tog, som han af Napoleon var beordret til at foretage mod Stralsund. Korpset stod den 27. Maj færdig til Afmarche i Rehna og rykkede derfra til Wismar, hvor Foreningen med de hollandske Tropper fandt sted samme Dags Eftermiddag. Under Marchen var de to Husareskadroner og de Holstenske Ryttere tildelte Avantgarden, som den 31. Maj naaede frem i Nærheden af Stralsund. Medens et Skinangreb blev ført mod Fæstningens sydvestlige Port »Tribseerthor«, blev der foretaget en omgaaende Bevægelse mod den nordlige, » Knieperthor«, der blev stormet med stor Voldsomhed. Da man ikke ventede Angrebet her, var Besætningen hovedsagelig Landeværn, der blev grebet af panisk Skræk og flygtede ind i Byen, forfulgt af de stormende Tropper, der førtes af General Ewald selv. Ved de to andre Porte, Triebseerthor og den sydøstlige »Frankenthor«, var der imidlertid anbragt Detachementer for at spærre Fjenden Vejen, hvis han vilde bryde ud. Ved sidstnævnte Port, hvor de to Husareskadroner og de Holstenske Ryttereg var posterede, søgte da ogsaa ca. 100 Ryttere af Schills Rytteri under Ritmester v. Brünnow at bryde igennem. Vore Husarer og de Holstenske Ryttere attakerede dem og kastede dem tilbage og gentog det flere Gange, selv efter at de fjendtlige Ryttere havde faaet Støtte af Fodfolk. Under disse Sammenstød faldt Premierløjtnant af Husarerne Hancke, truffen af flere Kugler, og Løjtnant Jermiin. Husarerne trængte derefter igennem Frankenthor ind i Fæstningen, hvor Kampen rasede i Gaderne fra Stormens Begyndelse ca. Kl. 10 Form. indtil Kl. 2-3 Eftm., da al Modstand var brudt, og Fæstningen taget. Den som en Helt kæmpende Major v. Schill, hvis Valgsprog var »Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken olme Ende«, havde allerede talrige Saar, da han blev strakt død til jorden ved et Hug af Husar Krohn. De to Husareskadroners Deltagelse i Kampen havde foruden Løjtnant Hancke kun kostet dem 4 saarede Husarer
Kilde: http://www.danskegardehusarforeninger.dk/his007.htm (okt. 2007)
Change: 31 OCT 2007

Retur til hovedside


Hansen Mads [Mand] f. 1765 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt - d. 14-06-1819 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 22 AUG 2011

Retur til hovedside


Hansdatter Ane [Kvinde] f. 1770 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt - d. 1847 Gørdinglund, Gørding, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 22 AUG 2011

Retur til hovedside


Hansen Hans [Mand] f. 1772 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 22 AUG 2011

Retur til hovedside

Hansdatter Kiersten Marie [Kvinde] f. 1778 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt - d. 1815 Fåborg

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 22 AUG 2011

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen