Slægtsdata side 36 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Olufsdatter Dorthea Marie [Kvinde] f. 1783 Tiufkær, Smidstrup Sogn, Vejle Amt - d. 14-11-1859 Vingsted Mølle, Bredsten Sogn, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Kilde: Folketællingen 1845

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Da hun dør i 1859, står der, at hun er 'Død af Alderdom ! Blev begravet paa Starup Kirkegaard efter sit, paa Dødsleiet, sidste Ønske'.
Change: 23 JAN 2004

Retur til hovedside


Udesen Peder [Mand] f. 02 02- 1749 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt - d. 20-07-1808

Kilde
Kilde: Rootsweb

Kilde
Kilde: Rootsweb

Boede først på gård nr 2 i Fredsted, senere på Breininglund i Starup
Change: 1 APR 2004

Retur til hovedside


Thomasdatter Maren [Kvinde] f. 1756 - d. 04-01-1815 Øster Starup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Change: 13 APR 2003

Retur til hovedside


Pedersen Ude [Mand] f. 02-02-1714 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt - d. 1789 Øster Starup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Occupation: Fæstebonde Gård Nr 2 i Fredsted

Kilde
Forfatter: Poul Lindholm
Kilde: Starup Sogn i Brusk Herred
Kilde: Konrad Jørgensens bogtrykkeri, Kolding 1911

Ude havde gård nr. 2 i Fredsted, Starup Sogn:

Gård nr. II er den, der nu hedder »Agnetesminde«. Den lå lidt syd for, hvor Jens Daugårds gård nu ligger, på den vestre side af vejen. Gårdens ejer hed 1688 Niels Iversen, og hans eftermand hed Hans Boesen. Hans Boesen var gift to gange, sidste gang med en datter af Jakob Hår på Skovgård. Hun giftede sig efter Hans Boesens død 1740 med Ude Pedersen fra gård nr. I a (en broder til Jens Pedersen, der siden fik denne gård), og hans slægt boede så i over 100 år på gården, stadig far efterfulgt af søn. Ude Pedersens ældste søn Peder Udesen overtog gården, da den ved akkorden 1765 blev rigtig selveje, og han afstod den 1805 til sin ældste søn Ude Pedersen, medens han selv flyttede til Breininglund i Starup. Gården var da forstørret betydeligt, idet Peder Udesen havde indkøbt sin bror Hans Udesens ejendom til den.
Ude Pedersen frasolgte en hel del parceller, således en til Hans Jonasen (1c) og to til Hans Peter Jørgensen (1f, 1g) samt, som det ses nedenfor, nogle, der blev selvstændige ejendomme.
Sidst i 1830rne afstod Ude Pedersen gården til sin søn Hans Udesen, der ligeledes frasolgte endel af gårdens mark: et stykke til Thomas Landmand i Starup (1k, 1l, 1n), et stykke til Jens Damkjær i Fredsted (1m), og ligeledes noget til Niels Daugård (1o) og Peter Sager (1aa).
Hans Udesen egnede sig nok ikke til at være gårdmand. Han vilde hellere spille på klarinet for folkene, mens de arbejdede, end selv arbejde med, og hans gårdmandstid varede da heller ikke længe. 1851 solgte han gården til Bertelsen på Egeland og Brødsgård i Jordrup, og disse solgte efter et par års forløb til Holger Sørensen Buhl og Chr. Rasmussen, af hvilke den første snart blev eneejer. 1860 flyttede han gården op på dens nuværende plads og solgte samtidig den lod, den havde ligget på (lg) til Niels Daugård. Ved det store mageskifte 1875 fik Holger Buhl den store parcel 3e af Andersen Sagers gamle gård, men kom samtidig af med 1q til Niels Daugård.
Kort efter 1900 solgte Holger Buhl Agnetesminde til dens nuværende ejer Jens Laurits Petersen.
Til gården hører en ret stor parcel på Viuf mark.

Fra Poul Lindholm: Starup Sogn i Brusk Herred, side 224-225, Kolding 1911
-----------------------------------------
Koldinghus birks tingbog 1761-70
1762 - 26. januar:
Ude Pedersen af Fredsted på egne vegne og på vegne af søsteren Anna Pedersdatter, sl. Bertel Sørensens enke af Håstrup, og søsteren Valborg Pedersdatter, gift med Jens Strangesen i Tiufkær, samt Jesper Bertelsen af Fredsted på vegne af hustruen Kirsten Pedersdatter lovbød 3. gang 1/2 otting i Fredsted mark. Jens Pedersen af Fredsted og hustru Anna Maria Jensdatter begærede skøde.

----------------------------------------
Ude har åbenbart også kautioneret for andre, jvf. Anst m.fl. herreders tingbog 1771-76
787b:

24/5-1774. Dom: Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionister (rådmand Lundberg i Fredericia) Peder Andersen og Ole Madsen af Starup samt Ude Pedersen af Fredsted og Peder Jensen i Nyborg) for gæld på 295 rdl. til kongens kasse.
Gælden hidrører fra forskellen på købesum ved 1. auktion i 1765 og 2. auktion i 1770. - Det var Jacob Iversens nu afdøde far, Iver Andersen, der købte gården 1. gang, men som på grund af den overmåde høje købesum, kvægdød og misvækst måtte lade den gå på auktion igen. Da købte Jacob Iversen den. Han har ment sig fritaget for forpligtelserne efter 1. auktion, hvilket viser hans enfoldighed i at forstå 16. post i auktionsbetingelserne. Den forpligtelse hviler på ham som arving og køber. Kautionisterne frikendes, da deres kaution kun gjaldt 2. auktion, hvor Jacob Iversen har opfyldt sine forpligtelser. Han skal betale de 295 rdl.

-------------------
Taxeringsmand:
1775 - 23. maj:

(Se 21/3). Udskiftningssagen i Starup. Den tidligere opmåling er foretaget af landinspektør Westerholt med Niels Jensen i Ferup og Ude Pedersen i Fredsted som taxeringsmænd. Kendelse om ny taxering skal falde 6/6

1775 - 6. juni:

23/5. Udskiftningssagen i Starup. Den tidligere opmåling er foretaget af landinspektør Westerholt med Niels Jensen i Ferup og Ude Pedersen i Fredsted som taxeringsmænd. Skønt der er skriftlig erklæring om tilfredshed med første udskiftning, udmeldes nye takseringsmænd. Det var rådmand Bahnsen og 8 andre lodsejere i Starup, der imod de øvrige lodsejeres protest havde forlangt det. Se 20/6

1775 - 20. juni:

832b:

(Se 6/6). Vurderingsmænd afhjemler taxering af Starup jorder. Tingsvidne.

Kilde
Forfatter: Poul Lindholm
Kilde: Starup Sogn i Brusk Herred
Kilde: Konrad Jørgensens bogtrykkeri, Kolding 1911

Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Haar Kirsten Jacobsen [Kvinde] f. 1711 - d. 1781

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Forfatter: Maj-Britt & Per Agerbæk Sørensens
Kilde: Maj-Britt & Per Agerbæk Sørensens hjemmeside
Kilde: http://www.agerbaeks.dk 2003

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Pedersdatter Maren [Kvinde] f. 21-11-1784 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt
Change: 30 NOV 2002

Retur til hovedside


Pedersen Thomas [Mand] f. 05-10-1788 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt
Change: 30 NOV 2002

Retur til hovedside


Pedersdatter Kiersten Marie [Kvinde] f. 16-10-1796 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt - d. 19-02-1868 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Rootsweb

Change: 1 APR 2004

Retur til hovedside


Jermiin Victor Thorvaldsen [Mand]
Change: 29 APR 2006

Retur til hovedside


Olufsdatter Anne [Kvinde] f. 1731 - d. 05-07-1787 Store Hestlund, Give Sogn, Vejle Amt
Change: 26 MAR 2015

Retur til hovedside


Pedersen Christen [Mand] f. 1717 Tørring, Vrads, Skanderborg Amt - d. 12-01-1797 Store Hestlund, Give
Property: Forpagter på Donneruplund, Give Sogn: BET 1743 AND 1753
Property: Herregaarden Skovgaard, Tørringvej 14, 7300 Jelling: BET 1753 AND 1757
Property: Hvejsel Lundgaard, Hvejsel Sogn,: BET 1759 AND 1762
Property: Donneruplund, Give Sogn: BET 1762 AND >1776
Property: Store Hestlund, Give
Christen Pedersen havde på et tidspunkt hovedgården Donneruplund ved Give:
Donneruplund var en Hovedgaard, der tilhørte Ribe Bispestol (1512 nævnes Palle Bang, Væbner, i D.), men ved Reformationen kom til Kronen, der 1537 mageskiftede den til Oluf Staverskov, hvis Sønner Hartvig og Splid S. senere ejede den; efter deres barnløse Død kom den til deres Broderdøtre Anne og Sophie Staverskov; sidstn. tilbyttede sig 1630 Søsterens Halvpart og levede endnu 1668. De flg. Ejere vare Otte Skram, hans Søster Ellen, g. m. Alex. Grubbe til Vedbygd. († 1700), der 1684 skødede D. (12 Td. H.) med omtr. 20 Gaarde og Bol til Otte Skram til Todbøl; 1700 ejedes den af Fr. Ottesen Skram. 1718 skødede Claus Jessen D. med Gods (12 og 16 Td.
H.) til Konsumptionsforpagter Christen Clausen i Ribe, der 1719 ved Aukt. solgte D. for 909 Rd. (!) til Niels Andersen Vang, som 1755 skødede D. med Tiender og Gods (12, 15 og 211 Td. H.) for 12,000 Rd. til sin Søn Anders Nielsen Vang († 1777), der 1761 skødede den til sin Svigersøn Prokurator Andr. Bagger i Jelling, som 1760 paa Auktion havde solgt D. med Gods (12 og 51 Td. H.) for 3037 Rd. til Christen Pedersen i Hvejsel; han skødede 1785 D. for 9000 Rd. til Kancellir. Malthe Chr. Friis, som 1797 skødede den da ufri Gaard (8 Td. H.) for 4,800 Rd. til Rasmus Pedersen fra Rugballegd. Nuv. Ejer er L. Bülow.
Kilde: http://runeberg.org/trap/3-5/0396.html (26 Marts 2015)
Change: 26 MAR 2015

Retur til hovedside


Jensen Peder [Mand] f. 1678 - d. 1755

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Occupation: Fæstebonde på Gård nr. 1a i Fredsted

Kilde
Forfatter: Søren Haahr Sørensen
Kilde: Mail fra Søren Haahr Sørensen
Kilde: 13-04-2003

Havde gård nr. 1a i Fredsted, Starup Sogn. Den havde han overtaget efter sin svigerfar Ude Jensen.


1719 - 28. november:

31/10. Jep Germandsen af Starup mølle ctr. Jørgen Nielsens hustru Mette Jørgens ibidem. - Den nat, da Jørgen Nielsens gård brændte, sagde Jørgen Nielsens kone, "Lad os nu få bud efter Anne Pedersdatter i Starup; hun har været min skademand; nu skulle hun på ilden; det var hendes ret". På den baggrund har Jep Germandsen rejst en injuriesag. Men der er flere vidner, der kender til, at Anne Pedersdatter har undsagt hende. Rytterkonerne Cathrine (eller Hendrine) Henriksdatter og Karen Snedkers har hørt truslerne af hendes egen mund mod Mette Forstands, som hun kaldes (Jørgen Nielsen kaldes Jørgen Forstand). Det har det hørt, mens Karen Snedkers stod i sin dør, og Hendrine Henriksdatter sad på møddingen uden for døren og ammede sit barn. Efter at stævningen er blevet rejst, har Anne Pedersdatter forsøgt at få dem til at tie stille med deres viden. Den ene har hun lovet et læs hø af de to, hun skulle have haft hos Jørgen Forstand, hvis hun ville vride ved de ord, som hun havde sagt, og den anden ville hun give noget garn, som hun havde lånt af hende. Den nat, gården brændte, havde en kvinde været oppe ved Anne Pedersdatters dør og banket på. "Kan I nu sove?", spurgte hun. "Ja, kan jeg så". Om hun vidste, at nu lå Jørgen Nielsens gård i aske?
Det gjorde hun ikke. - Jens Damgaard, regimentskriverens fuldmægtig, har krævet Anne Pedersdatter dømt til spindehuset eller anden lignende straf. Hun har optrådt som vidne i brændevinssagen mod Peder Jensen af Starup på trods af Jens Damgaards påpegning af, at hun var retsforfulgt i en uærlig sag, som mordbrænder. Inden dommen har hun fået lov til at aflægge ed på, at hun var uskyldig i branden.
- Dom: Anne Pedersdatter har sagsøgt Jørgen Nielsens hustru for den beskyldning, hun fremsatte den nat, da gården brændte. Men herimod er der blevet ført kontratingsvidne på, at Anne Pedersdatter noget før branden har sagt, "Jeg skal hverken lyve eller stjæle fra Mette Jørgenskone; men al det onde og al den ulykke, jeg kan gøre hende efterdags, det skal jeg gøre hende, efterdi hun tror
mig dertil". Herom har Anne Pedersdatter aflagt ed, at hun hverken er gerningsmand, medvider eller tilskynder til branden.
- Mette Jørgenskone har kunnet holde hende mistænkelig for branden, og derfor skal de ord, hun lod falde i sin bedrøvelige tilstand og ivrighed, ikke komme til skade på hendes gode navn og rygte. Men Anne Pedersdatter, som ikke har bevist nogen årsag til de af hende udtalte hårde undsigelsesord, bør andre til eksempel og afsky gøre Mette Jørgenskone her for retten offentlig afbigt samt betale sagens omkostninger med 4 rdl.

Koldinghus birks tingbog 1737-48
1746 - 17. maj:
Landsoldaten Christopher Caspersen får tingsvidne vedr. sin kone Sidsel Jørgensdatter. Peder Jensen af Fredsted fortæller, at Sidsel Jørgensdatter for ca. 7 år siden kom til hans hus og der fødte et barn. Hun bekendte, at hun nok
var gift, men at hendes mand ikke var barnets fader, det var derimod Hans Teglbrænder fra Herritskær(?), og derfor blev barnet døbt som uægte i Starup kirke. Karen Oles af Fredsted havde ført barnet til kirke, og hun kunne bekræfte
Peder Jensens forklaring. Christopher Caspersen og hustru avlede i deres ægteskab to børn; hun forlod ham i Skærup for ca. 7 år siden, da hun blev besvangret af teglbrænderen, som hun forsvandt med. Christopher Caspersen får
skudsmål for skikkeligt levned.

1734 - 29. juni:
Dom: Regimentskriveren ctr. Søren Nielsen af Haurum. - (Se under fol. 516b). - Korporal Lund er fundet ihjelskudt i Søren Nielsens hus. Denne har forhindret ham i at gå til sengs, og efter at han sagte har udtalt nogle ord,
har korporalen trukket sin kårde og sagt, at han tjenete kongen som en karl. (Slagsmålet beskrives). - Søren Nielsen, der efter de tilstedeværendes bøn skulle have ladet sig råde og være gået til side og ikke grebet til våben, dømmes til at miste sit hoved med sværd efter lovens 6-6-1. Derefter skal hovedet med legemet henlægges i kristen jord, og hans hovedlod skal være henfalden til kongen, efter at der først er fratrukket lovlige krav i hans fæstegård.
Skarpretteren skal have sin løn efter taksten. - Underskrevet af Hans Pank og meddomsmænd: Jens Andersen (Viuf), Hans Hansen Bull (Eltang), Hans Jensen, Mikkel Jensen, Peder Jensen (Fredsted), Niels Jensen (Eltang), Jørgen
Udsen (Fredsted), Hans Nielsen.
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Udesdatter Mette [Kvinde] f. 1689 Gaard nr. 1, Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt - d. 1759

Kilde
Kilde: Rootsweb

Change: 1 APR 2004

Retur til hovedside


Jensen Ude [Mand] f. 1630 - d. 1701

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Occupation: Fæstebonde på gård Nr. 1 i Fredsted

Kilde
Forfatter: Poul Lindholm
Kilde: Starup Sogn i Brusk Herred
Kilde: Konrad Jørgensens bogtrykkeri, Kolding 1911

Kilde
Forfatter: Søren Haahr Sørensen
Kilde: Mail fra Søren Haahr Sørensen
Kilde: 13-04-2003

Change: 12 AUG 2008

Retur til hovedside


Christensdatter Maren [Kvinde] f. 1650 Gaard nr. 1, Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Poul Lindholm
Kilde: Starup Sogn i Brusk Herred
Kilde: Konrad Jørgensens bogtrykkeri, Kolding 1911

Change: 13 APR 2003

Retur til hovedside


Dynnesen Christen [Mand] f. 1620 - d. <1688

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Occupation: Fæstebonde Gård nr.1 Fredsted, Starup Sogn: 1660

Kilde
Forfatter: Poul Lindholm
Kilde: Starup Sogn i Brusk Herred
Kilde: Konrad Jørgensens bogtrykkeri, Kolding 1911

Kilde
Kilde: Brusk Herreds Tingbog 1661
Kilde: Transskriberet 1994 af I.C.Højensgård, http://www.hum.au.dk/jysk/publikationer/BruskTingbog1661.pdf

Løffuerdagenn denn 19.januari anno 1661
(21)For:ne o e dannemend alle wonde,att di s [aae ]och hørde her i dag for domb stod Jep
Møl [ler ] i Stienn Wad mølle,,som bekiende,att hand wedkiende sig ingenn kør hoß Christenn
Dynneßen i Fredsted,och iche helder hand wilde eller kunde hiemmelle nogen kør hoß han-
nom.Och stod bem:te Jep Møller till wedermolsting,der dette winde gich beschr.

/11v/Huilche for:ne otte dannemend alle wonde,att di saae och hørde her i dag for domb
stod Nielß Madtzenn Nebbell aff Colding,som fremlagde,lod lesße och paaschriffue Kongl.
Maytz.oben breff,lydendiß ord fra ord som følger:Wii Fredrich den tredie,med Gudtz naade
Danmarchiß,Norgeß,Wendeß och Gotteß koning,hertug vdi Sleßuig,Holstenn,Stormarn och
Ditmerschen,greffue i Oldenborg och Delmenhorst,giøre alle witterligt,att wi for tro tieniste,
som Nielß Madtzenn Nebbell Oß och Cronnenn i forleden krigß tid giort haffuer,naadigst
haffuer beuilget och tillatt,saa och hermed beuilger och tillader,att hand maa nyde,bruge och
beside enn Wor och Cronnenß gaard vdi Coldinghußleenn i Brusk herrit i Starup sogen,kaldiß
Fredsted,quit och fri for aarlig landgielde,egt och arbeid vdi sex aarß tid fra neruerinde dagß
dato a beregne,huor imod hand schall forplicht werre gaarden att lade opbygge och wedlige
holde och der ill aff leenits schoffue fornødenn biugningß tømmer a forschaffeß.Ti forbyder
Wi alle och enn huer hermed,efftersom forschreffuit staar,att hindre /12r/eller vdi nogenn
moder forfang att giøre.Vnder Wor hyldest och naade giffuit paa Wort slott Kiøbennhaffnn den
4.octob.1660 wnder Wort zignette.Friderich.

Och ihaandtoug for:ne Nielß Madtzenn Nebbell
Christenn Dynneßenn,boendiß paa samme gaard i Fredsted,och kiendtiß nu for rettenn samme
gaard igienn for hannom att haffue affstandenn,huilchenn hand for hannom maa besidde,
bruge och bruge lade wforhindrit i alle moder,och dette forschreffne kongebreff ey att komme
hannom paa samme gaard till hinder,forfang eller schade i nogenn moder.Och stod for:ne
Nielß Madtzenn Nebbell med bem:te Christenn Dyneßenn till wedermolß [ting ],der dette winde
gich beschr.(23)
Huilche for:ne otte dannemend alle wonde,att di saae och hørde her i dag for domb stod
Christenn Dynneßenn i Fredsted,som kiendtiß sig schyldig att werre Nielß Madtzen Nebbell
aff Kolding itt hundrede slette daller,huer daller till 32 schilling liubsch bereignet,huilche
for:ne 100 sletdlr.bem:te Christen Dynneßen tilforplegtet /12v/sig eller sinne arffuinger,enn
for alle eller alle for enn,erlig,opreigtig och well att betale for:ne Nielß Madtzenn Nebbell eller
hanß arffuingger till trende terminer,nemblig it halff hunder sldlr.till paasche førstkommendiß,
25 daller till paasche førstkommendiß itt aar,naar mand schriffuendiß word(er)1662,och den
tridie och sidste suma 25 sldlr.till paasche førstkommendiß 2 aar,naar mand schriffuendiß
worder 1663,och det med redepennge vden schade och aldeelliß schadißløß i alle moder.Och
dersom hanß forsømelße derwdinden befindiß,att forschr.penge till bem:te terminer iche
bliffuer erlagt och betald,daa tilforplegtet hand sig eller sinne arffuinger,en for alle eller alle for
en,der for a stande bem:te Nielß Madtzenn eller hanß arffuinger for hørringßdeelle her till
Brusk herridtzting och for fri namb aff hanß buo och guodtz,huor det findiß,wdenn warsell,
schadtzmaal,domb eller nogen wndschylding i nogenn mader.Och stod forschreffne Christenn
Dyneßenn till wedermolsting der denne forplegt och tingßwinde gich beschreffuenn.

Brusk Herreds Tingbog 1661

Kilde
Kilde: Brusk Herreds Tingbog 1661
Kilde: Transskriberet 1994 af I.C.Højensgård, http://www.hum.au.dk/jysk/publikationer/BruskTingbog1661.pdf

Change: 14 APR 2003

Retur til hovedside


Voldborg [Kvinde] f. 1620
Change: 13 APR 2003

Retur til hovedside


Welling Ole Jensen [Mand] f. 1743

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Occupation: Selvejer gaardmand

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Change: 1 MAR 2002

Retur til hovedside


Kræng Maren Pedersdatter [Kvinde] f. 1744

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Change: 1 MAR 2002

Retur til hovedside

Haar Jakob Pedersen [Mand] f. 1665 - d. 1744

Kilde
Forfatter: Carl Langholtz
Kilde: Anetavle for berømte danskere, 1.samling
Kilde: Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby, 1989

Kilde
Forfatter: Søren Haahr Sørensen
Kilde: Mail fra Søren Haahr Sørensen
Kilde: 13-04-2003

Occupation: Gaardmand på Skovgård, Starup Sogn

Kilde
Forfatter: Carl Langholtz
Kilde: Anetavle for berømte danskere, 1.samling
Kilde: Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby, 1989

Havde Skovgaard i Starup efter sin far til sin død 1744.
Change: 23 JAN 2004

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen