Slægtsdata side 5 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Jessen Maren Kirstine [Kvinde] f. 21-07-1891 Fåborg Sogn, Ribe Amt - d. 01-09-1975 Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Dødsfald
Fru Maren Nielsen, Bredgade 25, Agerbæk, er død i en alder af 84 år.
Maren Nielsen, der var født i Fåborg, havde som ung pige et højskoleophold, ligesom hun havde pladser på hotel og i huset. I 1914 blev hun gift med gdr. Simon Nielsen, og hun blev da husmor på ejendommen i Rodebæk, hvor de stiftede hjem. Her havde Maren Nielsen sin gerning og sit hjem i over 40 år, og foruden at passe hus og hjem var hun medlem af skolekommissionen og husholdningsforeningens bestyrelse. 1 1957 afhændede ægtefællerne hjemmet og flyttede til Agerbæk, hvor de købte hus, og her døde Simon Nielsen i fjor. Maren Nielsen, der ved sin død var æresmedlem af Agerbæk borgerforening, efterlader 3 døtre og 3 sønner.
(Vestkysten?)
Change: 17 APR 2014

Retur til hovedside


Hansen Kirstine [Kvinde] f. 1822 Andebølle, Vissenbjerg, Odense

Kilde
Forfatter: FT 1870

Kilde
Kilde: Folketællingen 1890

Change: 14 MAR 2014

Retur til hovedside


Nielsen Evald [Mand] f. 18-02-1925 Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt - d. 31-10-2009 Glamsbjergvej 3, Kolding
Change: 11 MAY 2010

Retur til hovedside


Nielsen Elna Margrethe (Gette) [Kvinde] f. 12-02-1927 Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt - d. 01-10-2004 Ryomgård, Marie Magdalene Sogn, Århus Amt
Change: 3 OCT 2004

Retur til hovedside


Nielsen Aage [Mand] f. 09-06-1929 Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt - d. 30-12-2004 Centralsygehuset i Esbjerg, Ribe Amt
Change: 4 JAN 2005

Retur til hovedside


Nielsen Gunhild (Tut) [Kvinde] f. 12-02-1927 Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt - d. 15-01-1994 Bække, Bække Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Dagbladet Jydske Vestkysten

Change: 25 JAN 2004

Retur til hovedside


Christensen Maren [Kvinde] f. 14-07-1854 Nebel, Vorbasse Sogn, Ribe Amt - d. 08-05-1939 Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Confirmation: 1868

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

"Til
Varde Købstads Skifteret
Underskrevne Enke Maren Nielsen f. Christensen af Agerbæk, Faaborg sogn, tillader mig herved at anmelde for den ærede Skifteret, at jeg agter at forblive hensiddende i uskiftet Bo efter min den 26. Marts d.A. afdøde Mand, Husmand Hans Nielsen af Agerbæk med afdødes eneste Livsarvinger, Fællesbørn:
1 Dorthea f. Nielsen, gift med Gaardejer Marius Nissen, Lintrup, Holsted
2 Gaardejer Niels O. Nielsen, ibid. (samme sted)
3 Husmand Kristen Nielsen, Faaborg
4 Kathrine f. Nielsen, gift med Gaardmand Jens Poulsen, ibid.
5 Kirsten f. Nielsen, gift med Gaardejer P.Iversen, Rodebæk
6 Ane f. Nielsen, gift med Husmand N. H. Nielsen, Vrenderup
7 Husmand Simon Nielsen, Rodebæk
8 Ugift Marie Nielsen, Holsted
9 Landmand Jørgen Nielsen, Agerbæk
10 Tjenestepige Hansine Marie Nielsen, Agerbæk, mindreaarig
11 Tjenestepige Agnes Kirstine Nielsen. Agerbæk, mindreårig i H.t. disses herpå tegnede Samtykke.
Det oplyses, at vi levede i almindelig Formuefællesskab, at min Mand ikke har været i tidligere Ægteskab og at der intet Testamente forefindes.
Opgørelse i H.t. Arveafgiftslovens §4 vedlægges (desværre var den ikke vedlagt sagen).
Agerbæk, den 2.Juli 1918. Ærbødigst Maren Nielsen, f.Christensen

Undertegnede ..(her følger så alle børnenes navne en gang til) meddeler herved vor Moder og Svigermoder Maren Nielsen f. Christensen Tilladelse til at maatte forblive hensiddende i uskiftet Bo efter vor Fader og Svigerfader, Husmand Hans Nielsen af Agerbæk."
Herefter følger så alle underskrifterne, dateret fra den 25.juni til 1.juli 1818.
Ved sagsakterne var vedlagt en kuratorbeskikkelse for Kristen Nielsen som kurator for Hansine og Agnes, der jo var umyndige.

"Udskrift af Varde Kjøbstads Skifteprotokol Aar 1918 den 23. Juli blev fremlagt i Boet efter: Husmand Hans Nielsen. Agerbæk, død 26/3 1918. Anmeldelse fra Enken Maren f. Christensen, om at hun agter at forblive hensiddende i uskiftet Bo med Afdødes Livsarvinger, 9 myndige og 2 mindreaarige
Fællesbørn, i.H.t. disses Anmeldelsen paategnede Samtykke. Ægtefællerne levede i almindeligt Formuefællesskab og Manden har ikke været i tidligere Ægteskab. Der blev forevist 1 Kuratorbeskikkelse.
Skifteretten fandt intet at erindre imod at bemeldte Enke forbliver hensiddende i Uskiftet Bo. Saaledes passeret. C. Kiørboe.
'Udskriftens Rigtighed bekræftes. Varde Byfogedkontor den 9 November 1918. Gebyr m.m. 0.93 Øre. C.Kiørboe

Nærværende Skifteudskrift bedes tinglæst som Adkomst for Hans Nielsens Enke Maren f. Christensen paa den hendes Mand i Følge Skøde tinglæst 14 December 1875, tilhørende Landejendom i Agerbæk, Faaborg Sogn, med Jorder, skyldsat saaledes:
Matr Nr 5b. Agerbæk, Hartkorn 0-3-2-½ Alb og Matr Nr 5f, ibd. 0-0-1-1 3/4. Tilsammen 0-3-3-2 1/4 med paastaaende Bygninger med Tilbehør etc. Ejendomsskyldsvurderingssummen andrager 15000 Kr. Ved Tinglæsningen frafaldes Retsanmærkning.
Varde den 26 Februar 1919 for Vedkommende: Skafte-Christiansen, Byfogedfuldmægtig.
Der paahviler ikke Ejendommen som under Lb Nr 67-3 alm. Vurdering er vurderet til Ejendomsskyld 15000 Kr Skatterestance.
Varde Amtstue 1 Marts 1919. Carlsen.
Læst i Varde ... og indført i Pantebog 20 pag 65.
C.Kiørboe.
Stempelfri
Aftægtskontrakt
oprettet mellem underskrevne Landbruger Jørgen Nielsen som Aftægtyder og medunderskrevne Hans Nielsens Enke Maren f. Christensen, som Aftægtstagerinde. Begge af Agerbæk. Som en del af Vederlaget for den mig, Jørgen Nielsen, ved Skøde af Dags Dato af min Moder, Maren Nielsen f. Christensen, overdragne nedenfor nærmere betegnede Ejendom, har jeg forpligtet mig samt herved forbinder mig og Ejendommens fremtidige Ejere til uden nogen Godtgørelse at svare Aftægt fra Dato til bemeldte min Moder Maren Nielsen, f. Christensen for hendes Livstid, saaledes som herefter nærmere bestemt.
1. Til Beboelse for Aftægtsenken indretter Aftægtsyderen, naar det forlanges med 3 Maaneders Varsel efter hendes Ønske og Anvisning til en bekvem og hyggelig Bolig de 3 østligste Fag af Ejendommens Stuehus saavel over som under Bjælkerne med 1 Koge Kakkelovn og 1 Komfur samt egen Indgang, hvilken Bolig Aftægtsyderen stadig maa vedligeholde saavel indvendig som udvendig paa Fag og Tag, saaledes at den altid er tæt og hyggelig at bebo, navnlig skal han aarlig kalke væggene og derhos forsyne Træværket med Oliemaling - eventuelt lade Værelserne tapetsere eller oliemale efter Ønske og saa ofte det er nødvendig. Aftægtsenken har ret til at have hos sig i Boligen, hvem hun maatte ønske. Aftægtsenken og øvrige Beboere af Aftægtsboligen har stadig fri og uhindret Færdsel af enhver Slags fra og til Boligen, overalt i Gaarden med Vejene paa Ejendommens Grund og paa dens ubesaaede Arealer samt i øvrigt overalt, hvor nødvendigt for dem at færdes, ligesom de stadig har fri Adgang til og Brug af Ejendommens Brønd og Retirade, Bageovn samt Brygge- og Bageredskaber, hvilket alt af Stedets Ejer holdes i god og forsvarlig Stand. Der overlades Aftægtsenken til hendes udelukkende Brug og Afbenyttelse et passende Brændselsrum i Ejendommens Udhus.
2. Aftægtsyderen skal aarlig i rette Brændselsbjærgningstid, senest inden 1 August levere Aftægtsenken følgende Brændsel, nemlig 20 000 Stk Klyne af forsvarlig Størrelse, tørre og
gode, hvilket Brændsel strax ved Leveringen skal indbringes i Aftægtsenkens Brændselsrum og der oplades efter hendes Ønske og Anvisning.
3. Aftægtsyderen er pligtig til at befordre Aftægtsenken med Heste og Vogn indtil 6 Gange aarlig til Besøg hos Slægt og Venner til Købstaden eller nærmeste Jernbanestation, dog ikke over 2 Mil fra Ejendommen samt 6 Gange aarlig til Kirke, alt paa Forlangende med Aftens Varsel, Tur og Retur, med passende Ophold og i det Hele med anstændig Befordring.
4. Aftægtsyderen er pligtig til at sælge Mælk til Aftægtsenkens Husstand til almindelige Dagspriser.
5. Ved Aftægtsenkens Død skal Aftægtsyderen besørge, men ikke bekoste hendes Begravelse paa hæderlig og anstændig Maade efter Egnens Skik og Brug.
Til Sikkerhed for denne Kontrakts punktlige Opfyldelse skadesløs i enhver Henseende pantsætter jeg, Jørgen Nielsen, herved med oprykkende Prioritets Panteret næstefter et saa stort Laan, som til enhver Tid kan erholdes paa 1 Prioritet af offentlige eller private midler, derunder Kreditforeningsmidler, hvorved bemærkes, at der for Tiden paa Ejendommen hæfter 7500 Kr til den vest og sønderjyske Kreditforening ifølge Panteforskrivning, tinglæst 10 Januar 1910, med statusmæssige Forpligtelser den mig ifølge Skøde, der tinglæses samtidigt hermed tilhørende Landejendom i Agerbæk, Faaborg Sogn med Jorder skyldsat saaledes:
Matr Nr 5b Agerbæk, Hartkorn 0-3-2-½ med de paa Ejendommen nu og fremtidigt værende Bygninger med mur- søm og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler samt andet Tilbehør, saavel som Sæd, Avl, Afgrøde, Gødning, Ildebrændsel, Besætning, Inventarium og andet Udbo samt Bygningernes og de andre Genstandes Brandassurancesummer al af Ejendommen gaaende Leje og Interesse og de Forbedringer og Forøgelser, som Pantet maatte undergaa, samt Ejendommens øvrige rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende.
For Beregning af Tinglæsningsgebyret ansættes denne Aftægts højeste aarlige Værdi til ikke at overstige 150 Kr.
Denne Kontrakt tiltrædes af mig, Maren Nielsen f. Christensen.
Det respekteres, at der paa Ejendommen hæfter:
a. Deklaration - i Skøde - læst den 14 December 1875 ang. Mergelkastning og Vej
b. Deklaration læst 9 Februar 1914 ang. offentlig Vej.
Til bekræftelse underskrevet i Overværelse af Vitterligheds
vidner
Agerbæk, den 5 Marts 1919
Som Aftægtstagerinde: Maren Nielsen f. Christensen
Som Aftægtsyder: Jørgen Nielsen
Til Vitterlighed om begge Underskrifter og om Dateringens Rigtighed: Kristen Nielsen, Jens Poulsen
Læst. i Varde og indført i Pantebog 20 pog 66."
Change: 12 FEB 2004

Retur til hovedside


Nielsen Dorthea Sine (Thea) [Kvinde] f. 16-10-1874 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt - d. 18-04-1959 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Confirmation: 1889

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Bliver gift med sin fætter Marius Nissen
Change: 12 FEB 2004

Retur til hovedside


Nielsen Niels Olesen [Mand] f. 17-02-1876 Agerbæk Sogn, Ribe Amt - d. 08-06-1972 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Nielsen, Børge Olesen
Kilde: Mail Børge Olesen Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Confirmation: 1890

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Kilde: Mindeord i Jydske Vestkysten

Occupation: Gårdejer, Hansholm, Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Mindeomtale i Vestkysten?

Holsted Kommunes ældste beboer, den 96-årige fhv. gårdejer Niels Olesen Nielsen, Lintrup, er død på plejehjemmet i Glejbjerg, hvor han fik ophold , for et halvt års tid siden.
Niels Olesen Nielsen var født i Agerbæk, hvor faderen var husmand. Da der var 13 børn i hjemmet, måtte de tidligt lære at arbejde for udkommet, dels i hjemmet og dels på nabogårdene og i tørvemosen. I 1899 aftjente Niels Olesen sin værnepligt i København, hvorefter han igen fik pladser på landet. I 1908 havde han af sin beskedne løn opsparet, en kapital på 3.000 kr. Han købte da gården "Hansholm" i Lintrup, som havde varet hans bedsteforældres på mødrenes side. - Med en besætning på 18 kreaturer og 3 heste og et jordtilliggende på 85 tdr. land, købte han gården for 20.000 kr. Med undtagelse af laden var bygningerne gamle og små, det blev der hurtigt sat skik på; få år efter solgte Niels O. Nielsen. 20 tdr. land jord fra for 4.000 kr., og det blev startkapitalen til et omfattende byggeri. Først blev der bygget et stort, smukt stuehus og siden blev stald og lade udvidet og moderniseret. -- Jorderne blev drænet og forbedret, og i løbet af en årrække blev det en af egnens smukkeste og mest veldrevne gårde. Niels Olesen og hans hustru Ane modtog da også i 1945 De jydske Landboforeningers sølvmedalje for flid. For godt en snes år siden afstod han Hanstholm til sønnen Hans O. Nielsen.
For ca. 15 år siden mistede Niels Olesen sin hustru, og han flyttede igen ind på "Hansholm", hvor han fik en kærlig pleje og har boet, indtil han kom på plejehjemmet for ca. ½ år siden.
Niels Olesen tog i sin tid Ivrig del i andelsvirksomhederne på egnen. Han har siddet i bestyrelsen for Kolding Andelssvineslagteri, været formand for Holsted Brugsforening, og i bestyrelsen for Holsted Sparekasse, hvor han også i mange år var garant. Foruden sønnen efterlader Niels Olesen Nielsen sig tre døtre.

Kilde
Kilde: Mindeord i Jydske Vestkysten

Har gården Hanstholm, Lintrup, Grindstedvej nr. 9, nord for Holsted

Mindeomtalen fra avis findes i Gunners arkiv
Change: 12 FEB 2004

Retur til hovedside


Nielsen Christen [Mand] f. 11-09-1877 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt - d. 06-03-1955 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Gårdejer

Kilde
Forfatter: Nielsen, Børge Olesen
Kilde: Mail Børge Olesen Nielsen

Change: 12 FEB 2004

Retur til hovedside


Nielsen Kirsten [Kvinde] f. 10-12-1882 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt - d. 06-03-1966 Rodebæk, Agerbæk, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 FEB 2004

Retur til hovedside


Nielsen Ane Christine [Kvinde] f. 09-11-1884 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt - d. 24-11-1968 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Confirmation: 1899

Kilde
Forfatter: Nielsen, Børge Olesen
Kilde: Mail Børge Olesen Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 26 MAR 2006

Retur til hovedside


Nielsen Morten [Mand] f. 18-07-1886 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt - d. 08-11-1915 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Døde af børnelammelse ca. 1916. Han kunne ikke gå fra fødsel til død, ifølge Hans Ejler Nielsen.

Kilde
Forfatter: Hans Ejler Nielsen
Kilde: Hans Ejler Nielsen samtaler i perioden 1987-2002

Change: 12 FEB 2004

Retur til hovedside


Nielsen Jørgen [Mand] f. 03-07-1892 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt - d. 15-02-1964 Grindsted Sygehus, Grindsted Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Gårdejer og sognefoged

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Overtog fødegården på Agerbækvej 2, og solgte den i 1956 videre til sønnen Hans Nielsen.

SKØDE:
Her følger afskrift af skødet pr.8.marts 1919:
"StefTlJel153 Kr.
Skøde.
Undertegnede Landbruger Hans Nielsens Enke Maren f. Christensen
af Agerbæk. Faaborg Sogn. tilstaar og vitterliggør
at have solgt og afhændet samt herved skøder og overdrager
til min Søn. Jørgen Nielsen. sammesteds, den mig ifølge min
afdøde Mands Skøde, tinglæst 14 December 1875, og min Adkomst,
der tinglæses samtidigt hermed tilhørende Landejendom
i Agerbæk. Faaborg Sogn. med Jorder, skyldsat saaledes:
Matr Nr 5b, Agerbæk. Hartkorn 0-3-2-% Alb. med paastaaende
Bygninger med mur- sØm- og nagelfaste Ti lbehør, derunder
Kakkelovne, Komfur og Grubekedel samt andet Tilbehør, saavel
Sæd. Avl, Afgrøde - navnlig ca 30 Traver Rug, ca 10 Traver
Byg, ca 60 Traver Havre og Blandkorn, ca 100 Tdr Kartofler
og ca 650 Tdr Roer -. Gødning, Ildebrændsel. Besætning - bestaaende
af 3 Heste. 6 Køer. 10 Stkr Ungkvæg. 2 Svin. 2 Faar
og ca 20 Høns -. Inventarium og Udbo samt Ejendommens øvrige
Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende.
Den betingede Købesum. der udgør 20500 Kr er berigtiget dels
ved at Køberen overtager at tilsvare, saaledes som han med
de vedkommende derom kan forenes samt fremtidigt fra 11 December
f.A. at regne forrenter og afdrager den paa Ejendommen
hvilende Pantegæld 7500 Kr til vest og sønderjyske Kreditforening
ifølge Panteforskrivning, tinglæst 10 Januar
1910 med statusmæssige Forpligtelser. og dels ved Udstedelse
af Panteobligation for 13000 Kr. Hvad der er afbetalt paa
Kreditforeningsgælden, ligesom ogsaa Reservefondsandelen.
kommer alene Køberen tilgode. - Udenfor Købesummen har Køberen
derhos paataget sig at svare mig Aftægt af højeste aarlig
Værdi 150 Kr efter samtidig hermed oprettet Kontrakt.
Det bemærkes:
1. at af Købesummen 20500 Kr plus Aftægtens Kapi talværdi,
1500 Kr ialt 22000 Kr regnes de 13500 Kr som Vederlag for
den faste Ejendom og de 8500 Kr som vederlag for det medfølgende
Løsøre.
2. at da den solgte Ejendom ikke er ansat i særskilt Ejendomsskyld
opgiver vi - Køber og Sælger inde - herved begge
paa Tro og Love i Overensstemmelse med StefTlJellovensJ 67 og
Lov af 25/10 1918 J 1. at Værdien af den faste Ejendom ikke
overstiger 15000 Kr og Værdien af det medfulgte Løsøre ikke
overstiger 1 00 ?? Kr.
3. at Køberen er bekendt med og skal respektere. at der paa
Ejendommen hæfter:
a. Deklaration - i Skøde - tinglæst 14 December 1875 ang.
Mergelkastning og Vej
b. Deklaration tinglæst 9 Februar 1914. ang. en offentlig
Vej,
4. at Køberen indtil Omvurdering finder Sted, fra Tiltrædelsen
svarer Andel af de samlede Skatter. derunder Ejendomsskyld.
i Forhold til Købesummens Størrelse.
Den forannævnte Ejendom, saaledes ...• 129/19 .... hjemler
og indestaar. - Tiltrædelsen har fundet Sted den 11 Januar
d.A. og Køberen bærer al Risiko fra Tiltrædelsesdagen at
regne.
Omkostningerne ..... hver med Halvdelen.
Ti l Bekrætelseunderskrevet i Overværelse af ViHerl ighedsvidner.
Agerbæk, den 5 Marts 1919. Maren Nielsen f.Christensen
Nærværende Skøde tiltrædes. Som Køber: Jørgen Nielsen
Til Vitterlighed: Kristen Nielsen. Jens Poulsen
Der paahviler ikke Ejendommen. som ikke er selvstændig vurderet
til Ejendomsskyld, Skatterestance til Amtstuen.
Varde Amtstue 8 Marts 1919. Carlsen.
Læst i Varde .... og indført l Pantebog 20 pag 65
C.Kiørboe"
NB. Alt er direkte afskrevet - ogs~ prikkerne.

Kilde
Forfatter: Hans Ejler Nielsen
Kilde: Hans Ejler Nielsen samtaler i perioden 1987-2002

Aftægtskontrakt
oprettet mellem underskrevne Landbruger Jørgen Nielsen som Aftægtyder og medunderskrevne Hans Nielsens Enke Maren f. Christensen, som Aftægtstagerinde. Begge af Agerbæk. Som en del af Vederlaget for den mig, Jørgen Nielsen, ved Skøde af Dags Dato af min Moder, Maren Nielsen f. Christensen, overdragne nedenfor nærmere betegnede Ejendom, har jeg forpligtet mig samt herved forbinder mig og Ejendommens fremtidige Ejere til uden nogen Godtgørelse at svare Aftægt fra Dato til bemeldte min Moder Maren Nielsen, f. Christensen for hendes Livstid, saaledes som herefter nærmere bestemt.
1. Til Beboelse for Aftægtsenken indretter Aftægtsyderen, naar det forlanges med 3 Maaneders Varsel efter hendes Ønske og Anvisning til en bekvem og hyggelig Bolig de 3 østligste Fag af Ejendommens Stuehus saavel over som under Bjælkerne med 1 Koge Kakkelovn og 1 Komfur samt egen Indgang, hvilken Bolig Aftægtsyderen stadig maa vedligeholde saavel indvendig som udvendig paa Fag og Tag, saaledes at den altid er tæt og hyggelig at bebo, navnlig skal han aarlig kalke væggene og derhos forsyne Træværket med Oliemaling - eventuelt lade Værelserne tapetsere eller oliemale efter Ønske og saa ofte det er nødvendig. Aftægtsenken har ret til at have hos sig i Boligen, hvem hun maatte ønske. Aftægtsenken og øvrige Beboere af Aftægtsboligen har stadig fri og uhindret Færdsel af enhver Slags fra og til Boligen, overalt i Gaarden med Vejene paa Ejendommens Grund og paa dens ubesaaede Arealer samt i øvrigt overalt, hvor nødvendigt for dem at færdes, ligesom de stadig har fri Adgang til og Brug af Ejendommens Brønd og Retirade, Bageovn samt Brygge- og Bageredskaber, hvilket alt af Stedets Ejer holdes i god og forsvarlig Stand. Der overlades Aftægtsenken til hendes udelukkende Brug og Afbenyttelse et passende Brændselsrum i Ejendommens Udhus.
2. Aftægtsyderen skal aarlig i rette Brændselsbjærgningstid, senest inden 1 August levere Aftægtsenken følgende Brændsel, nemlig 20 000 Stk Klyne af forsvarlig Størrelse, tørre og
gode, hvilket Brændsel strax ved Leveringen skal indbringes i Aftægtsenkens Brændselsrum og der oplades efter hendes Ønske og Anvisning.
3. Aftægtsyderen er pligtig til at befordre Aftægtsenken med Heste og Vogn indtil 6 Gange aarlig til Besøg hos Slægt og Venner til Købstaden eller nærmeste Jernbanestation, dog ikke over 2 Mil fra Ejendommen samt 6 Gange aarlig til Kirke, alt paa Forlangende med Aftens Varsel, Tur og Retur, med passende Ophold og i det Hele med anstændig Befordring.
4. Aftægtsyderen er pligtig til at sælge Mælk til Aftægtsenkens Husstand til almindelige Dagspriser.
5. Ved Aftægtsenkens Død skal Aftægtsyderen besørge, men ikke bekoste hendes Begravelse paa hæderlig og anstændig Maade efter Egnens Skik og Brug.
Til Sikkerhed for denne Kontrakts punktlige Opfyldelse skadesløs i enhver Henseende pantsætter jeg, Jørgen Nielsen, herved med oprykkende Prioritets Panteret næstefter et saa stort Laan, som til enhver Tid kan erholdes paa 1 Prioritet af offentlige eller private midler, derunder Kreditforeningsmidler, hvorved bemærkes, at der for Tiden paa Ejendommen hæfter 7500 Kr til den vest og sønderjyske Kreditforening ifølge Panteforskrivning, tinglæst 10 Januar 1910, med statusmæssige Forpligtelser den mig ifølge Skøde, der tinglæses samtidigt hermed tilhørende Landejendom i Agerbæk, Faaborg Sogn med Jorder skyldsat saaledes:
Matr Nr 5b Agerbæk, Hartkorn 0-3-2-½ med de paa Ejendommen nu og fremtidigt værende Bygninger med mur- søm og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler samt andet Tilbehør, saavel som Sæd, Avl, Afgrøde, Gødning, Ildebrændsel, Besætning, Inventarium og andet Udbo samt Bygningernes og de andre Genstandes Brandassurancesummer al af Ejendommen gaaende Leje og Interesse og de Forbedringer og Forøgelser, som Pantet maatte undergaa, samt Ejendommens øvrige rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende.
For Beregning af Tinglæsningsgebyret ansættes denne Aftægts højeste aarlige Værdi til ikke at overstige 150 Kr.
Denne Kontrakt tiltrædes af mig, Maren Nielsen f. Christensen.
Det respekteres, at der paa Ejendommen hæfter:
a. Deklaration - i Skøde - læst den 14 December 1875 ang. Mergelkastning og Vej
b. Deklaration læst 9 Februar 1914 ang. offentlig Vej.
Til bekræftelse underskrevet i Overværelse af Vitterligheds
vidner
Agerbæk, den 5 Marts 1919
Som Aftægtstagerinde: Maren Nielsen f. Christensen
Som Aftægtsyder: Jørgen Nielsen
Til Vitterlighed om begge Underskrifter og om Dateringens Rigtighed: Kristen Nielsen, Jens Poulsen
Læst. i Varde og indført i Pantebog 20 pog 66."
Change: 12 FEB 2004

Retur til hovedside


Nielsen Hansine Marie [Kvinde] f. 19-10-1894 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt - d. 15-01-1968 Hovborg, Lindknud Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Confirmation: 1908

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 26 MAR 2006

Retur til hovedside


Nielsen Agnes Kirstine [Kvinde] f. 31-03-1898 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt - d. 10-10-1984 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Confirmation: 1912

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 26 MAR 2006

Retur til hovedside


Nielsen Cathrine Marie [Kvinde] f. 13-05-1879 Agerbæk, Faaborg Sogn, Ribe Amt - d. 12-12-1964 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Confirmation: 1893

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 FEB 2004

Retur til hovedside


Christensdatter Dorthea Sine [Kvinde] f. 01-07-1801 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt - d. 25-11-1866 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Occupation: Landhusmor
Samtlige personer i husstanden

Ribe, Malt, Holsted, Lintrup Bye, , en gaard, 1, FT-1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Hans Nielsen, 44, Gift, , gaardmand,
Dorthe Sine Christensdatter, 33, Gift, , hans kone [Hans Nielsen],
Maren Hansdatter, 10, Ugift, , deres datter [Hans Nielsen & Dorthe Sine Christensdatter],
Christine Hansdatter, 5, Ugift, , deres datter [Hans Nielsen & Dorthe Sine Christensdatter],
Ane Maria Hansdatter, 1, Ugift, , deres datter [Hans Nielsen & Dorthe Sine Christensdatter],
Mikkel Pedersen, 18, Ugift, , tjenestekarl,


Samtlige personer i husstanden

Ribe, Malt, Holsted, Lintrup By, , en gaard, 1, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Niels Olesen, 47, Gift, , gaardmand, her i sognet [Holsted]
Dorthea Sine Christensdatter, 44, Gift, , hans kone [Niels Olesen], Aastrup sogn, Ribe amt [Gørding herred]
Christine Hansen, 16, Ugift, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Ane Maria Hansen, 12, -, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Niels-Sine Hansen, 9, -, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Kirsten Nielsen, 6, -, , deres datter [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Hans Nielsen, 3, -, , deres søn [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Change: 26 MAR 2006

Retur til hovedside


Hansdatter Christine [Kvinde] f. 1829
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside

Hansdatter Ane Marie [Kvinde] f. 1833
Change: 21 APR 2002

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen