Slægtsdata side 73 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Jensen Hans [Mand] f. 02-02-1850 Fitting Mark, Vorbasse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 22 JAN 2004

Retur til hovedside


Jensen Else Kjerstine [Kvinde] f. 26-05-1853 Fitting Mark, Vorbasse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 22 JAN 2004

Retur til hovedside


Medelfar Mads Jensen [Mand] f. 25-04-1579 Middelfart - d. 14-05-1637 Lund

Kilde
Forfatter: Lassen, Wilhelm
Kilde: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria

Kilde
Forfatter: C. F. Bricka
Kilde: Dansk Biografisk Leksikon
Kilde: Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), Kjøbenhavn, Græbes Bogtrykkeri. 1887 - 1905.

Kilde
Forfatter: Lassen, Wilhelm
Kilde: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria

Occupation: Biskop i Lund: BET 1620 AND 1637

Kilde
Forfatter: C. F. Bricka
Kilde: Dansk Biografisk Leksikon
Kilde: Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), Kjøbenhavn, Græbes Bogtrykkeri. 1887 - 1905.

Kilde
Kilde: Lunds domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan
Kilde: http://www.lundsdomkyrka.org/domkyrkan/domkovrigtbiskopar.shtml

--------------------
Efter sin Fødeby kaldtes han gjerne med Tilnavnet «Medelfar», et Navn, som ingen af hans Børn, saavidt vides, nogensinde optog.
Mats Jenssøn blev 1603 Rektor ved Skolen i Svendborg, 1604-1607 (tillige) Kapellan sammesteds. I 1607 rejste han udenlands. Magistergraden tog han 1610, 15. October (ikke 1602, som det heder i Cawallins «Lunds Stifts Herdaminne»). 1611 i Januar blev han Sognepræst i Vejle og 1612 Provst der; 1613 Sognepræst til Albani Kirke i Odense, og 1614 til Nikolai Kirke i Kjøbenhavn, 1616 kongelig Slots- og Hof-Prædikant, og endelig i 1620 Biskop i Lund og samme Aar Dr. theol.
I domkirken i Lund findes et epitafium over ham: http://www.livinghistory.dk/Borgerlige/Lund%20Domkirke/Mads%20Jensen%20Medelfart/slides/IMG_4262.JPG
--------------------
Fra "Dansk Biografisk Lexikon":
Medelfar, Mads Jensen, 1579-1637, Biskop, var født 25. April 1579 i Middelfart, hvor hans Fader, Jens Rasmussen, var Raadmand 1601 ell. 2 blev han Student, maaske fra Assens Skole; men da hans
Kaar kun vare ringe, modtog han, efter 1603 at have erhvervet Bakkalavrgraden, den ham tilbudte Plads som Rektor i Svendborg.
Efter et Aars Forløb blev han Kapellan ved St. Nicolai Kirke sammesteds. I denne Stilling vandt han i høj Grad Menighedens Yndest; men da han havde baade Lyst og Evne til grundigere Studier, opgav han 1606 sit Kald for at drage udenlands. I Wittenberg tilbragte han under flittig Studering o. 4 Aar, i det han dog gjorde kortere Udflugter til forskjellige andre Universiteter. Forsynet med et udmærket Vidnesbyrd fra sine Lærere i Wittenberg vendte han 1610 tilbage til Kjøbenhavn, hvor han i Okt. s. A. tog Magistergraden. Kort efter (Jan. 1611) blev han Sognepræst i Vejle og 1612 tillige Provst i Nørvangs Herred. 1613 blev han af St. Albani eller Graabrødre Menighed i Odense kaldet til dens Præst. Dette vakte imidlertid stor Fortrydelse i Vejle, og Menigheden her nedlagde Indsigelse derimod. I Følge Kongens Kjendelse maatte M. J. da efter et kortere Ophold i Odense gaa tilbage til Vejle. Men saa gjærne Beboerne i denne By end vilde holde fast paa den udmærkede Prædikant, nødtes de dog til at slippe ham, da Kongen selv 1614 kaldede ham til Sognepræst ved St. Nicolai Kirke i Kjøbenhavn. Her gjorde han sig snart bemærket som en Taler af Rang. Kansler Chr. Friis til Borreby sagde om ham: «Denne
Præst kan med Føje kaldes en dansk Taler». 1615 kaldte Christian IV ham til Frederiksborg for at vie Kongen ved venstre Haand til Kirstine Munk. Aaret efter beskikkedes han til Hofpræst eller kongl. Konfessionarius. Som saadan havde han Bolig ved Frederiksborg Slot, hvor Hoffet mest opholdt sig, og 1617 aflagdes han med et Kanonikat i Roskilde. Endelig valgtes han 1620 til Biskop i Lund og kreeredes s. A. til Dr. theol.
Som Biskop deltog M. J. i de Forhandlinger angaaende kirkelige Sager, der forefaldt i hans Tid, uden at noget Særstandpunkt hos ham bemærkes. Hans endnu bevarede Visitatsbog giver et
fyldigt Billede af hans Tilsynsvirksomhed. Blandt kirkelige Handlinger, som han udførte, kan særlig mærkes Indvielsen af den skjønne Kirke i Christiansstad (1628), som Christian IV havde ladet
bygge (s. «Encoenia sacra, eller Indvielsesprædiken, der H. Trefoldighedskirken i Christiansstad blev indviet», 1633). En lang Række Ligprædikener over Adelspersoner foreligger fra hans Haand. I sin
Bispegjerning havde M. J. for øvrigt til Tider alvorlige Ubehageligheder. I Anledning af en Embedsbesættelse kom han saaledes 1629 i Strid med Holger Rosenkrantz til Glimminge, der paa en raa
Maade skal have lagt Haand paa Biskoppen i hans eget Hus; og 1635 havde han den Tort, at en Landemodesdom, han havde fældet, underkjendtes af Herredagen, og han selv idømtes en Bøde paa
500 Rdl., der tilfaldt Frederiksborg Skole.
--------------------
M. J. døde 14. Maj 1637. Han var 3 Gange gift:
1. (1611) med Inger, Datter af Borgmester Jacob Leth i Odense;
2. (1617) med Margrethe Torlofsdatter, Adelsmanden Torlof Knudsens Datter;
3. (1620) med Mette, Datter af Borgmester Mikkel Vibe i Kjøbenhavn.
Blandt hans Børn kan mærkes: Justitiarius Christian Madsen Lund (X, 423), den ældgamle Provst Raphael Lund i Norge og Gehejmeraad Mikkel Vibe til Freienfeld. Af Døtrene bleve 2 Stammødre til ansete Slægter (Worm og Numsen).
Zwergius, Siellandske Cleresie S. 542 ff.
Bloch, Den fyenske Geistligheds Hist. I, 611 ff.
Kirkehist. Saml. 4. R. V.
H. F. Rørdam.
Citat fra http://runeberg.org/dbl/11/0211.html (2. august 2011)

Kilde
Forfatter: Lassen, Wilhelm
Kilde: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria

Change: 2 AUG 2011

Retur til hovedside


Wibe Mette Mikkelsdatter [Kvinde]
Datter af Michel Christiansen Wibe og Mette Lauritsdatter.
Hendes Fødsels- og Dødsaar kjendes ikke.
Sandsynligvis Datter af Michel Wibes første Ægteskab med Mette Lauritsdatter, skjønt jeg vel maa indrømme, at det i den Tid nok ikke var almindeligt, at Moder og Datter paa samme Tid førte et og samme Navn. Var hun derimod en Datter af Borgemesterens 2den Hustru, Anne Suurbech, - og altsaa født i et af de første Aar af 1600-Tallet - , saa kunde det synes ganske rimeligt, at Faderen opkaldte hende efter sin nyss afdøde Hustru; men da vilde hun ogsaa ved sit Giftermaal i 1620 med Dr. Mats maaske ikke have været stort over 18 Aar gammel, - en for en Bispinde vistnok ualmindelig ung Alder - og endnu i 1629, da hendes Mand var Gjenstand for Rosenkrands's raa Behandling i Lunds Bispegaard, vilde hun endda knapt have fyldt sit 30te Aar.

Kilde
Forfatter: Lassen, Wilhelm
Kilde: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria

Change: 19 DEC 2003

Retur til hovedside


Ibsen Hans [Mand]
Change: 22 DEC 2003

Retur til hovedside


Ibsdatter Anne [Kvinde] f. 20-06-1785 Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Change: 22 DEC 2003

Retur til hovedside


Ibsdatter Mette [Kvinde] f. 1789 Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Change: 22 DEC 2003

Retur til hovedside


Ibsdatter Maren [Kvinde] f. 26-02-1792 Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Change: 22 DEC 2003

Retur til hovedside


Christensen Kirsten Blicher [Kvinde]
Change: 25 DEC 2003

Retur til hovedside


Christensen Lise Rostgård [Kvinde]
Change: 25 DEC 2003

Retur til hovedside


Jørgensen Birgit (Gitte) Nissen [Kvinde]
Change: 25 DEC 2003

Retur til hovedside


Balle Nielse-Kristian Hedeager [Mand]
Change: 25 DEC 2003

Retur til hovedside


Andersdatter Maren [Kvinde] d. 03-12-1792

Kilde
Forfatter: Anders Schelde
Kilde: Samtaler med Anders Schelde

Change: 25 DEC 2003

Retur til hovedside


Jensdatter Else [Kvinde] d. 1697

Kilde
Forfatter: Brøndsted
Kilde: http://www.brondsted.dk/brondsted/forslaegt.html

Change: 29 DEC 2003

Retur til hovedside


Vinter Anne Jakobsdatter [Kvinde] d. 1702

Kilde
Forfatter: Brøndsted
Kilde: http://www.brondsted.dk/brondsted/forslaegt.html

Change: 29 DEC 2003

Retur til hovedside


Solgaard Johanne Nielsdatter [Kvinde] d. 1711

Kilde
Forfatter: Brøndsted
Kilde: http://www.brondsted.dk/brondsted/forslaegt.html

Change: 29 DEC 2003

Retur til hovedside


Solgaard Jeppe Christensen [Mand] d. 1665

Kilde
Forfatter: Brøndsted
Kilde: http://www.brondsted.dk/brondsted/forslaegt.html

Occupation: Rektor for Holstebro Latinskole

Kilde
Forfatter: Brøndsted
Kilde: http://www.brondsted.dk/brondsted/forslaegt.html

Change: 29 DEC 2003

Retur til hovedside


Thisted Peder Thøgersen [Mand]
Occupation: Rektor for Holstebro Latinskole: 1678-1715

Kilde
Forfatter: Brøndsted
Kilde: http://www.brondsted.dk/brondsted/forslaegt.html

Change: 29 DEC 2003

Retur til hovedside


Gersdorph Rudolph [Mand] f. 1660 Schlesien - d. SEPTEMBER 1729

Kilde
Forfatter: Aldal, J.
Kilde: Holstebros historie gennem tiderne
Kilde: Hilmer Thomsen Boghandel, Holstebro 1939

Event: Titel: 1699

Kilde
Forfatter: Aldal, J.
Kilde: Holstebros historie gennem tiderne
Kilde: Hilmer Thomsen Boghandel, Holstebro 1939

Kilde
Forfatter: Thorkild Ramskou m.fl.
Kilde: Bro og by - en folkebog om Holstebro
Kilde: 1974

Kilde
Forfatter: Aldal, J.
Kilde: Holstebros historie gennem tiderne
Kilde: Hilmer Thomsen Boghandel, Holstebro 1939

Change: 25 JAN 2004

Retur til hovedside

Wulf Hans [Mand]
Change: 29 DEC 2003

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen